ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

22.07.2009 Αρ.46059 Αποστολή πολυθεματικού επικοινωνιακού υλικού από Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : “Καταπολέμηση του Καπνίσματος”
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.07.2009 Αρ.35 Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων της αριθμ. 60292/2158/08 (ΦΕΚ 1724 Β΄/27-8-08) ΚΥΑ
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.07.2009 Αρ.35 Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων της αριθμ. 60292/2158/08 (ΦΕΚ 1724 Β΄/27-8-08) ΚΥΑ
Εγκύκλιος
14.07.2009 Αρ.230/2009 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία Άρθρου 183 ΚΚΔΚΥ
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.07.2009 Αρ.62516 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων
του Εθνικού Δημοτολογίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13.07.2009 Αρ.43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.07.2009 Αρ.43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία
ΠΔ - Απόφαση
08.07.2009 Αρ.34 Χρήση νέων εντύπων αιτήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.07.2009 Αρ.34 Χρήση νέων εντύπων αιτήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.07.2009 Αρ.ΚΥΑ 17136 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών νομίμων εκπροσώπων διευθυντών στελεχών και λοιπών εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία και η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 Α΄).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.07.2009 Αρ.ΚΥΑ 17590 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) <Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών> όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.07.2009 Αρ.17590 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3 Ιουνίου 2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) όμοια.
ΠΔ - Απόφαση
02.07.2009 Αρ.17136 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία «AIR MOLDOVA» και η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 Α΄).
ΠΔ - Απόφαση
25.06.2009 Αρ.32 Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών των φορέων του πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών αρ. 11389/8-3-1993)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19.06.2009 Αρ.27887 Χορήγηση διευκολύνσεων και δικαιώματος αμοιβής σε υπαλλήλους αθλητές
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 274 275 276 277 278 320