ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14.05.2007 Αρ.10486 Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005
ΠΔ - Απόφαση
03.05.2007 Αρ.185 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Αρχείο

ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
03.05.2007 Αρ.185 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού
ΠΔ - Απόφαση
24.04.2007 Αρ.ΚΥΑ 22713 Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
20.04.2007 Αρ.32 Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
19.04.2007 Αρ.31 Προσβάσιμες παραλίες.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17.04.2007 Αρ.30 Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εφαρμογή διατάξεων Ν.3536/07
Εγκύκλιος
13.04.2007 Αρ.7921 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07)
ΠΔ - Απόφαση
10.04.2007 Αρ.ΚΥΑ 20582 Καθορισμός αποζημίωσης των προέδρων και των μελών των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις αυτών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
10.04.2007 Αρ.ΚΥΑ 20584 Καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων κίνησης των παρέδρων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
10.04.2007 Αρ.ΚΥΑ 20583 Καθορισμός αποζημίωσης των προέδρων και των μελών των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις αυτών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
10.04.2007 Αρ.ΚΥΑ 20585 Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.04.2007 Αρ.28 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονομικών θεμάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.04.2007 Αρ.29 Παροχή υπηρεσιών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02.04.2007 Αρ.21263 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
Εγκύκλιος
1 258 259 260 261 262 274