ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

10.05.2006 Αρ. Πρ. 12 Εκπροσώπηση αλλοδαπών κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής
08.05.2006 Αρ. Πρ. 23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.05.2006 Αρ. Πρ. 23494 Εφαρμογή διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία του ν.3448/2006 (Α΄57)
25.04.2006 Αρ. Πρ. 11 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
29.03.2006 Αρ. Πρ. 7 Ενημέρωση ΟΤΑ για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
10.03.2006 Αρ. Πρ. ... Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2006 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.03.2006 Αρ. Πρ. 6 Προθεσμίες υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 10 και 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/2005
28.02.2006 Αρ. Πρ. 2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π. 2292/18-1-2005).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.02.2006 Αρ. Πρ. 2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π.2292/18-1-2005).
22.02.2006 Αρ. Πρ. 5 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 38/2005 για την εφαρμογή του ν. 3386/05
05.01.2006 Αρ. Πρ. 1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
23.12.2005 Αρ. Πρ. 38 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/05
21.12.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.12.2005 Αρ. Πρ. 15914/05 Συμπεράσματα – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16/12/2005
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.12.2005 Αρ. Πρ. 15744/05 Συμπεράσματα Συμβουλίου 12/12/2005
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 93 94 95 96 97 98
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ