ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Δημόσια Διοίκηση
Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης – καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης – ολοκλήρωση προκαταρκτικών ενεργειών 23.10.2023

PDF | XLS | Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης - ολοκλήρωση προκαταρκτικών ενεργειών

Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 05.09.2023

PDF | XLS | XLS | Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel 06.10.2017

PDF | DOC | Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel (περισσότερα…)

Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ. 29.10.2013

PDF | DOC | Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων (περισσότερα…)

Κωδικοποίηση προσοντολογίου Σεπτέμβριος 2013 19.09.2013

PDF | DOC | Νέα κωδικοποίηση Προσοντολογίου (Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ 39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς…

Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων 16.09.2013

PDF | DOC | Παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων (περισσότερα…)

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του Ν.3613/2007 14.05.2013

PDF | DOC | Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 12 του ν.3613/2007 Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως όσον αφορά στην επίσπευση του διοικητικού έργου, έχουν ήδη προωθηθεί μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό των υπογραφών στις…

Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 08.05.2013

PDF | Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (περισσότερα…)

Εγκύκλιος Σχεδιασμού Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 02.05.2013

DOC | PDF | Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (περισσότερα…)

Μείωση υπογραφών για διοικητικές πράξεις/έγγραφα 22.04.2013

PDF | DOC | Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα Α. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, μέσω δράσεων που στοχεύουν στην…

Περισσότερα