ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024
Δημόσια Διοίκηση
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) 24.10.2022

PDF | PDF | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.)

Διαδικτυακή Εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) 22.11.2018

PDF | DOC | Διαδικτυακή Εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) (περισσότερα…)

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019- Νοσοκομεία 07.11.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019- Νοσοκομεία Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως, σε…

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Επιμελητήρια 07.11.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Επιμελητήρια Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως,…

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Υγειονομικές Περιφέρειες 07.11.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Υγειονομικές Περιφέρειες Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε…

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 –Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 07.11.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 –Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως,…

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 – Ανεξάρτητες Αρχές 07.11.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 Σχετ.: οι αριθ. πρωτ. 12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ:7Δ65465ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Προκειμένου να…

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 19.10.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. Σχετ.: οι αριθ.12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ: 7Δ654645ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 19.10.2018

PDF | DOC | Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. Σχετ.: οι αριθ.12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ: 7Δ654645ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων της υπηρεσίας μας,…

Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία 01.09.2018

PDF | DOC | Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία Σχετ.: οι αριθ. 12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9) και ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/ 28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ)εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και…

Περισσότερα