ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

PDF | DOC | Παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των μεταρρυθμιστικών δράσεων που έχουν αποφασισθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (Κ.Σ.Μ.) για κάθε Υπουργείο, καθώς και για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, σε έργο, η υπηρεσία μας σας αποστέλλει με την παρούσα συνημμένο κείμενο οδηγιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών αυτών δράσεων.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οδηγίες και εργαλεία για την παρακολούθηση των έργων εφαρμογής τόσο για τις δράσεις σχετικά με την οργανωτική αναδιοργάνωση των παραπάνω φορέων, όσο και για τις λοιπές μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν, βάσει αποφάσεων του Κ.Σ.Μ., τους φορείς αυτούς.

Ειδικότερα, στις εν λόγω συνημμένες οδηγίες περιλαμβάνονται:
• Επιδιωκόμενοι στόχοι από το μετασχηματισμό των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε έργο,
• Αποσαφήνιση των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων,
• Μηχανισμός και εργαλεία παρακολούθησης των δράσεων,
• Ανάλυση των δράσεων ανά βήμα και αναμενόμενα αποτελέσματα (παραδοτέα) κάθε βήματος,
• Πίνακας προθεσμιών ολοκλήρωσης μεταρρυθμιστικών δράσεων (παράρτημα 1),
• Έντυπο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε εβδομαδιαία βάση (παράρτημα 2),
• Υπόδειγμα (συμπληρωμένο) μετατροπής αποφάσεων του ΚΣΜ σε έργα (παράρτημα 3) και
• Πρότυπο μετατροπής αποφάσεων του ΚΣΜ σε έργα (παράρτημα 4).

Σημειώνεται ότι σε κάθε Υπουργείο, καθώς και στη Γ.Γ.Μ.Ε. – Γ.Γ.Ε.Ε., συγκροτούνται Ομάδες Εφαρμογής, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των παραπάνω έργων και συνεργάζονται με την Ομάδα Συντονισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και οι «Οδηγίες: Παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση / Δημόσια Διοίκηση / Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, το υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας.