ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel

PDF | DOC | Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το “Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

Για την δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος υλοποιείται ειδική εφαρμογή, η οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής της εφαρμογής, οι φορείς που κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) απέστειλαν, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση, καλούνται να αποτυπώσουν το οργανόγραμμά τους σε πρότυπο αρχείο excel, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html.

Για κάθε οργανική μονάδα συμπληρώνεται:

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, στο σύνδεσμο: http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html έχει επίσης αναρτηθεί, ως παράδειγμα, το υπόψη αρχείο excel συμπληρωμένο ως προς το οργανόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η αποστολή των συμπληρωμένων αρχείων excel θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση organogramma@ydmed.gov.gr, το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταβολών στη δομή των φορέων και στην κατανομή των θέσεων προσωπικού, λόγω π.χ. έκδοσης νέου Οργανισμού, το οικείο αρχείο excel θα πρέπει να επικαιροποιείται αμελλητί με καταχώριση σε αυτό όλων των σχετικών αλλαγών και άμεση αποστολή του στην υπηρεσία μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν.

Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας, με την παράκληση οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να την κοινοποιήσουν με τη σειρά τους αμελλητί στα Ν.Π.Δ.Δ και στα Ν.Π.Ι.Δ εποπτείας τους.

Εξυπακούεται ότι κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε εκείνους μόνο τους φορείς που υπέβαλλαν αιτήματα για κάλυψη θέσεων μέσω του ΕΣΚ, καθότι αυτοί υποχρεούνται στην παρούσα φάση στην συμπλήρωση και αποστολή του οικείου αρχείου  excel.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας  μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Οργάνωση/Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης – Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών.