ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ.

PDF | DOC | Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων

Θέμα: Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και
Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων

Σχετ.: οι εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας με αριθ. πρωτ.:
α. ΔΟΑ/Φ.20/οικ.17246/25-7-2012 (ΑΔΑ: Β412Χ-197)
β. ΔΟΑ/Φ.20/οικ.4345/8-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-Π38)
γ. ΔΟΑ/Φ.20/οικ.9824/8-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΧ-ΒΚΨ)

Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων
Η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων), ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να µην επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός µε τα έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών και φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον το Δηµόσιο συμφέρον, ενόψει και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται σε συνδυασµό µε την υλοποίηση και του προγράμματος σταθερότητας.
Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου:
1. Eκδόθηκαν ήδη οι νόμοι 3895/2010 – ΦΕΚ 206 A΄, 4002/2011 – ΦΕΚ 180 A΄ (άρθρα 56-65) και 4109/2013 – ΦΕΚ 16 A΄ (άρθρα 1-13), με τις ρυθμίσεις των οποίων καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν υπηρεσίες, οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημόσιου Τομέα και τέθηκαν υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολό τους ή κατά πλειοψηφία το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Δόθηκε εξουσιοδότηση, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, με περιεχόμενο αυτών την κατάργηση ή συγχώνευση ή αναδιάρθρωση 11 μεγάλων φορέων του δημοσίου ή και άλλων Ν.Π.Ι.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί η άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή να εξορθολογιστεί το κόστος λειτουργίας τους (π.χ. εκδόθηκε η αριθ.οικ.02/11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β΄/1414/11.6.2013 – για την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ -Α.Ε.)»).

3. Προβλέφθηκαν, με άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις που προωθήθηκαν αυτοτελώς από τα καθ΄ ύλη αρμόδια υπουργεία, καταργήσεις ή συγχωνεύσεις ή άλλου είδους αναδιαρθρώσεις λοιπών υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.
Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή, μέσω κεντρικού συντονισμού, η αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καταργήσεων/συγχωνεύσεων με τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων (όσον αφορά π.χ. στην ολοκλήρωση της διενεργούμενης εκκαθάρισης και των διαδικασιών τακτοποίησης του προσωπικού, στην αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και την λήξη των μισθώσεων των μη ιδιόκτητων, στην διασφάλιση, μεταφορά και αξιοποίηση του κάθε είδους εξοπλισμού κ.τ.λ.) και την επιτάχυνση, όπου απαιτείται, των προβλεπόμενων ενεργειών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε άμεσα και μέχρι τις 31-10-2013 τους πίνακες σε μορφή excel (σύνολο τρεις) που επισυνάπτονται στο παρόν με τίτλο α. «Παρακολούθηση καταργ. και συγχων. νόμων 3895 του 2010 και 4002 του 2011» και β. «Παρακολούθηση καταργ. και συγχων. νόμου 4109 του 2013» και γ. «Παρακολούθηση καταργ. και συγχων. που επήλθαν βάσει άλλων νόμων ή αποφάσεων».
Αναφορικά δε με το ειδικότερο περιεχόμενο των επισυναπτόμενων πινάκων σημειώνεται ότι, προς διευκόλυνσή σας, έχουν ήδη ενσωματωθεί όλα τα σχετικά στοιχεία και οι πληροφορίες που μας αποστείλατε κατά την πρώτη συμπλήρωση αυτών κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας.
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για τον επανέλεγχο των ήδη υφιστάμενων καταχωρίσεων, την επικαιροποίηση των σχετικών πληροφοριών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και κενών, ενώ κατά τη διαβίβαση των εν λόγω πινάκων στην υπηρεσία μας παρακαλούμε να μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά είτε τον συνολικό πίνακα με ειδική όμως αναφορά στον αύξοντα αριθμό των εγγραφών που σας αφορούν και στις οποίες επιφέρετε συμπληρώσεις ή άλλου είδους επεμβάσεις, είτε μόνο το μέρος εκείνο του πίνακα με τους αντίστοιχους φορείς, στις εγγραφές των οποίων έγιναν από εσάς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και αλλαγές.

Σχετικά υπενθυμίζεται ότι για τα θεματικά πεδία με τίτλο: «Προσωπικό», «Κτιριακή Υποδομή», «Εξοπλισμός», «Δαπάνες» και «Ολοκλήρωση Συγχώνευσης, Κατάργησης ή Εκκαθάρισης» θα πρέπει να επιλέξετε από σχετικές λίστες που αναπτύσσονται στα αντίστοιχα κελιά, ενώ όσον αφορά στην συγκεκριμένη επιλογή σας θα πρέπει αυτή να εξειδικευτεί με την παράθεση στην διπλανή στήλη με τίτλο «Παρατηρήσεις» οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης.

Η αποστολή των συμπληρωμένων πινάκων θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.voutsina@ydmed.gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι καθώς η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καταργήσεων/συγχωνεύσεων είναι μία συνεχής, δυναμική, διαδικασία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ορισμού αρμοδίων σε κάθε Υπουργείο οι οποίοι έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων θα επικοινωνούν με την υπηρεσία μας κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης των σχετικών πινάκων. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλα τα Υπουργεία όπως ελέγξουν και επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ορισθέντων ως αρμοδίων υπαλλήλων τους, ενώ όσα Υπουργεία δεν είχαν προβεί στον ορισμό υπευθύνου παρακαλούνται να το πράξουν στην παρούσα φάση, συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών.

Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων

Τέλος, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του όποιου δημοσιονομικού οφέλους προκύπτει από την προώθηση δράσεων κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, παρακαλούμε όπως προβείτε στη συμπλήρωση και του επισυναπτόμενου πίνακα, σε μορφή excel, με τίτλο «Οικονομικά Οφέλη Συγχωνεύσεων Καταργήσεων».
Η πληροφόρηση που θα συμπεριλάβετε στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να αφορά σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς ή άλλες υπηρεσίες σας, που καταργούνται ή συγχωνεύονται συνεπεία οποιουδήποτε νόμου ή άλλης κανονιστικής πράξης, ενώ για την καταχώριση των σχετικών, ανά θεματικό πεδίο, στοιχείων παρέχονται, προς διευκόλυνσή σας, διευκρινίσεις εντός του πίνακα αυτού.
Σχετικά, επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω πίνακας αποτελείται από τρία φύλλα εργασίας, σε καθένα από τα οποία αποτυπώνεται διαφορετική πληροφόρηση, ως ακολούθως:
1. Στο πρώτο φύλλο εργασίας με τίτλο «Συγχώνευση φορέων» καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις συγχώνευσης εποπτευόμενων φορέων ή υπηρεσιών σας, με αναφορά στη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που προέβλεψε τη συγχώνευση αυτή και αναλυτική παράθεση στοιχείων περί του μισθολογικού κόστους, των αμοιβών & εξόδων λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς και των ενοικίων, πριν και μετά τη συντελεσθείσα συγχώνευση.
2. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας με τίτλο «Κατάργηση φορέων» καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις κατάργησης εποπτευόμενων φορέων ή υπηρεσιών σας, που επιφέρονται χωρίς παράλληλη πρόβλεψη περί μεταφοράς του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων τους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, με αναφορά στη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που προέβλεψε την κατάργηση αυτή και αναλυτική παράθεση στοιχείων περί του μισθολογικού κόστους, των αμοιβών & εξόδων λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς και των ενοικίων, πριν τη συντελεσθείσα κατάργηση.
3. Στο τρίτο φύλλο εργασίας με τίτλο «Κατάργηση με μεταφορά αντικειμένου» καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις κατάργησης εποπτευόμενων φορέων ή υπηρεσιών σας, που επιφέρονται με παράλληλη πρόβλεψη περί μεταφοράς του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων τους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, με αναφορά στη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που προέβλεψε την κατάργηση αυτή και αναλυτική παράθεση στοιχείων περί του μισθολογικού κόστους, των αμοιβών & εξόδων λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς και των ενοικίων, πριν και μετά τη συντελεσθείσα κατάργηση.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωσή σας για συμπλήρωση στοιχείων εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των καταργήσεων/συγχωνεύσεων εποπτευόμενων φορέων ή υπηρεσιών σας, οπότε συμπληρώνετε, ανά περίπτωση, μόνο τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα που αποτυπώνουν την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση με σημείωση των εκκρεμοτήτων που υφίστανται, ενώ σε περίπτωση που σε ένα πίνακα σας αφορά π.χ. ένας μόνος φορέας και όχι οι λοιποί (οι οποίοι εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία) εξυπακούεται ότι θα συμπληρώνετε τα στοιχεία που αφορούν μόνο στον φορέα που εσείς εποπτεύετε/ατε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας, θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν αρμόδιες Διευθύνσεις σας, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας συνολικά τους επισυναπτόμενους πίνακες, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές απαντήσεις.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία σας παραμένει στη διάθεσή σας.