ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Δημόσια Διοίκηση
Υποβολή στοιχείων για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών διαδικασιών στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020 12.07.2018

PDF | Υποβολή στοιχείων για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών διαδικασιών στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020

Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2017 09.03.2018

PDF | DOC | Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2017». Στο πλαίσιο του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 21755/03-07-2017 σχετικής με το θέμα εγκυκλίου της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΨΜ0465ΧΘΨ-46Ω): «Καταχώρηση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων…

Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2018 09.03.2018

PDF | DOC | Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2018 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση, της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020 από τα Κράτη Μέλη πραγματοποιείται, σε…