ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Δημόσια Διοίκηση
Διαχείριση και διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων των διοικητικών αρχών της Χώρας 05.03.2024

PDF | Διαχείριση και διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων των διοικητικών αρχών της Χώρας

«Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)» 13.02.2024

PDF | «Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) 21.06.2019

PDF | DOC | Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) – Ορισμός εκπροσώπων (περισσότερα…)

Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής 21.06.2019

PDF | DOC | Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων». (περισσότερα…)

Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 11.01.2018

PDF | DOC | Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (περισσότερα…)

Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών 12.04.2016

PDF | DOC | Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών (περισσότερα…)

Εκκαθάριση αρχείων του Δημοσίου Τομέα 26.11.2015

PDF | DOC | Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (περισσότερα…)

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων 21.10.2015

PDF | DOC | Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 ν. 4250/2014 – ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) (περισσότερα…)

Εξαίρεση εκκλησιαστικών ν.π. από διατάξεις του Ν. 4250/2014 06.07.2015

PDF | DOC | Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)  Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔφ.15/16708,  ΑΔΑ : 7Ν89465ΦΘΕ-ΠΒΥ Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 28.05.2015

PDF | DOC | Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015 (ΑΔΑ): 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ (περισσότερα…)

Περισσότερα