ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Δημόσια Διοίκηση
Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) 21.06.2019

PDF | DOC | Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) – Ορισμός εκπροσώπων Continue Reading Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)

Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής 21.06.2019

PDF | DOC | Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων». Continue Reading Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής

Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 11.01.2018

PDF | DOC | Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων Continue Reading Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών 12.04.2016

PDF | DOC | Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών Continue Reading Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών

Εκκαθάριση αρχείων του Δημοσίου Τομέα 26.11.2015

PDF | DOC | Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Continue Reading Εκκαθάριση αρχείων του Δημοσίου Τομέα

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων 21.10.2015

PDF | DOC | Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 ν. 4250/2014 – ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) Το παρόν αποτελεί επικαιροποιημένη έκδοση:http://www.minadmin.gov.gr/?p=9144 Continue Reading Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων

Εξαίρεση εκκλησιαστικών ν.π. από διατάξεις του Ν. 4250/2014 06.07.2015

PDF | DOC | Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)  Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔφ.15/16708,  ΑΔΑ : 7Ν89465ΦΘΕ-ΠΒΥ Continue Reading Εξαίρεση εκκλησιαστικών ν.π. από διατάξεις του…

Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 28.05.2015

PDF | DOC | Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015 (ΑΔΑ): 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘContinue Reading Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας

Δειγματοληπτικός έλεγχος Ν. 4250/2014 06.05.2015

PDF | DOC | Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) – Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου

Continue Reading Δειγματοληπτικός έλεγχος Ν. 4250/2014

Ημέρα ατόμων με αναπηρία 02.12.2014

PDF | DOC | Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3η Δεκεμβρίου 2014 Continue Reading Ημέρα ατόμων με αναπηρία

Δειγματοληπτικός έλεγχος Ν. 4250/2014 01.12.2014

PDF | DOC | Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 Continue Reading Δειγματοληπτικός έλεγχος Ν. 4250/2014

Διευκρινήσεις ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ -γυμναστηρίων 08.10.2014

PDF | DOC | Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη ‘Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης’ ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ και Γυμναστηρίων Continue Reading Διευκρινήσεις ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ -γυμναστηρίων

Kατάργηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 17.09.2014

PDF | DOC | Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων Continue Reading Kατάργηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών Υ.ΠΑΙ.Π.Θ 10.09.2014

PDF | DOC | Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 κοινή…

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις 29.08.2014

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων /Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις Continue Reading Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις

Περισσότερα