ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του Ν.3613/2007

PDF | DOC | Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 12 του ν.3613/2007

Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως όσον αφορά στην επίσπευση του διοικητικού έργου, έχουν ήδη προωθηθεί μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα, καθώς και στον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων (σχετ. οι αριθ. ΔΟΑ/Φ.04/οικ.5559/22-2-2013 και ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας).

Προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή της ταχύτερης προώθησης των διοικητικών υποθέσεων, στοχεύει και η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄263). Η ως άνω διάταξη παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, Προεδρικών Διαταγμάτων με αντικείμενο την τροποποίηση κείμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων προκειμένου, αντί της έκδοσης κανονιστικού διατάγματος, να προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής πράξης από άλλο όργανο της Διοίκησης όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα (άρθ. 43 παρ. 2) παρέχει τη δυνατότητα της άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας, όταν πρόκειται να ρυθμιστούν τεχνικού ή λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα θέματα, και από άλλα όργανα της Διοίκησης, όπως για παράδειγμα Υπουργούς, ο νομοθέτης δεν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας παρέχοντας πολλές φορές εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων. Για παράδειγμα χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αν και θα αρκούσε η χορήγηση εξουσιοδότησης για την έκδοση υπουργικής απόφασης α) για την μεταβολή της έδρας συμβολαιογράφου κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του κυρωθέντος με το ν. 2830/2000 Κώδικα Συμβολαιογράφων, β) για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων σπουδαστών κατά την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, γ) για την προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες κατά την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 3584/2007 κ.τ.λ.

Η πιο πάνω πρακτική έχει αρνητικές συνέπειες, αφενός επειδή καθυστερεί την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας (κατάρτιση, υπογραφή, επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προσαρμογή στις παρατηρήσεις του κ.λπ.), και αφετέρου επειδή επιβαρύνει το ΣτΕ με πληθώρα σχεδίων διαταγμάτων τα οποία δεν έχουν ευρύτερη σημασία.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και προκειμένου να καταρτίσουμε και προωθήσουμε τα προεδρικά διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν.3613/2007, παρακαλούμε:

α) να καταγράψετε, τις κείμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις της αρμοδιότητάς σας που χορηγούν εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, συμπληρώνοντας πίνακες σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτουμε,

β) να επισημάνετε ποιες από αυτές θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ώστε να χορηγούν εξουσιοδότηση σε άλλα όργανα της Διοίκησης π.χ. υπουργούς, όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό,

γ) να μας αποστείλετε τους συμπληρωμένους πίνακες, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 10 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας, θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών των Υπουργείων, ή αντίστοιχες, οι οποίες θα φροντίζουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τις σχετικές προτάσεις των υπηρεσιών τους, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές απαντήσεις.

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.