ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2017

PDF | DOC | Καταχώριση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων για παρεχόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το έτος 2017».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 21755/03-07-2017 σχετικής με το θέμα εγκυκλίου της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΨΜ0465ΧΘΨ-46Ω): «Καταχώρηση σε διαδικτυακή πύλη στοιχείων παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εν όψει της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης του επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρεχόμενων διαδικασιών για το έτος 2017, που διενεργείται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπηρεσία μας θα πρέπει να αποστείλει άμεσα τα επικαιροποιημένα στοιχεία, αναφορικά με το δείκτη «διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής παροχής διαδικασιών», σε τέσσερα (4) γεγονότα ζωής.

Συγκεκριμένα, στις μετρήσεις του Νοεμβρίου 2017, αξιολογούνται διαδικασίες οι οποίες εμπίπτουν στα παρακάτω τέσσερα (4) γεγονότα ζωής, ως εξής:

1.1 Υποβολή δήλωσης φόρου εταιριών.

1.2 Υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

1.3 Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων.

1.4 Υποβολή χρηματοοικονομικών/λογιστικών δηλώσεων.

1.5 Υποβολή στοιχείων από εταιρείες σε αρμόδια στατιστική αρχή.

2.1 Πληροφόρηση για τις συμβάσεις εργασίας.

2.2 Πληροφόρηση για τις συνθήκες εργασίας.

2.3 Υποβολή αναφοράς ασθένειας εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες.

2.4 Αίτηση αποζημίωσης εργοδότη για πληρωμή μισθών σε περίπτωση ασθένειας υπαλλήλου.

3.1 Επιστροφή ΦΠΑ

3.2 Προσφυγή κατά απόφασης φορολογικής αρχής για την επιστροφή ΦΠΑ.

1.1 Παροχή πληροφορίας για τις εγκαταστάσεις στο δήμο / κοινότητα.

1.2 Παροχή άδειας εργασιών μετακόμισης.

1.3 Δήλωση νέας διεύθυνσης κατοικίας στο Δήμο.

1.4 Ενημέρωση λοιπών δημοσίων υπηρεσιών (πέραν του Δήμου) για την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας.

1.5 Ενημέρωση υπηρεσιών ταχυδρομείου για αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας.

2.1 Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε περίπτωση μετακόμισης υπηκόων κρατών-μελών Ε.Ε. στην Ελλάδα.

 

Με δεδομένο ότι, οι μετρήσεις αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της προόδου των Κρατών Μελών, στην ενσωμάτωση των αρχών του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των εθνικών διοικήσεων προς την ενιαία ψηφιακή εσωτερική αγορά, παρακαλείστε οι φορείς αποδέκτες του παρόντος να αποστείλετε έγκαιρα στην υπηρεσία μας στοιχεία για τις διαδικασίες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου αυτά να τύχουν επεξεργασίας και να υποβληθούν, εν συνεχεία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επισημαίνεται, ότι η αποστολή των στοιχείων στην υπηρεσία μας, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.

Ειδικότερα:

Oι υπόχρεοι φορείς του Παραρτήματος Α΄, οι οποίοι παρέχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις διαδικασίες των ανωτέρω γεγονότων ζωής, παρακαλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη http://digitalpublicservices.yap.gov.gr/ και στη συνέχεια να αποτυπώσουν στοιχεία αναφορικά με την ηλεκτρονική ή μη παροχή των διαδικασιών σύμφωνα με τη παρακάτω διαδικασία:

Α)  Οι φορείς οι οποίοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί, παρακαλούνται να ορίσουν έναν ή περισσότερους χρήστες, και να αποστείλουν, στην ηλεκτρονική θυρίδα: x.kokkalas@ydmed.gov.gr, συμπληρωμένο το αρχείο Excel: Αποτύπωση Στοιχείων Χρηστών, το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://digitalpublicservices.yap.gov.gr/Home/Index, ώστε να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανωτέρω πύλη.

αα) Οι πιστοποιημένοι χρήστες, των δημοσίων φορέων οι οποίοι παρέχουν μέσα από την ιστοσελίδα τους, μια διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε ως ηλεκτρονική υπηρεσία, δηλαδή διεκπεραίωση ολόκληρης ή σταδίων της διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας τους, ή/και ως ηλεκτρονική πληροφορία, δηλαδή παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τη διαδικασία, θα πρέπει να προβούν στην εντολή «Καταχώριση Διαδικασίας», επιλέγοντας το γεγονός ζωής και την αντίστοιχη διαδικασία την οποία παρέχουν.

Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τα πεδία του Πίνακα Πληροφοριών εφόσον απαιτείται και στη συνέχεια καταχωρούν τις διευθύνσεις URL, οι οποίες κατευθύνουν ακριβώς στο σημείο ηλεκτρονικής παροχής της διαδικασίας, στα αντίστοιχα πεδία. Μία διαδικασία καταχωρείται και παρέχεται σε κατοίκους εξωτερικού, όταν προβλέπεται η χρήση αγγλικής γλώσσας ή/και παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης κατοίκων εξωτερικού από άλλα κράτη χρησιμοποιώντας το δικό τους eID ή  δυνατότητα υποβολής eDocument.

αβ) Σε περίπτωση, που μια διαδικασία δεν παρέχεται ηλεκτρονικά είτε επειδή αυτό προβλέπεται από σχετική νομοθεσία ή επειδή παρέχεται με αυτόματο τρόπο ή δεν έχει προβλεφθεί για κάποιο λόγο η παροχή της, παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς, να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης και να αποτυπώσουν τις σχετικές παρατηρήσεις στον Πίνακα Πληροφοριών.

αγ) Οι φορείς, οι οποίοι δεν παρέχουν διαδικασίες με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά τις παρέχουν με άλλο κανάλι επικοινωνίας π.χ. φυσική παρουσία, παρακαλούνται όπως καταχωρήσουν τις σχετικές διαδικασίες στην εντολή «Μη ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες», για να αποτελέσουν σημεία επαφής με την υπηρεσία μας.

Β) Οι φορείς, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και εφόσον χρειάζεται, να ενημερώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρίσει με την εντολή «Ενημέρωση Διαδικασίας», καθώς και να συμπληρώσουν τον Πίνακα Πληροφοριών εφόσον απαιτείται.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για τη συνεχή καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων για τις διαδικασίες της αρμοδιότητάς τους, όταν προκύπτουν μεταβολές.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο https://www.ypes.gr, στη

διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης/ Απλούστευση διαδικασιών.

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες

ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφόρηση.