ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41371 246η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΩΣ4465ΧΘ7-6ΜΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40728 Δαπάνη παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών από νέα σύμβαση”.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΥΛ465ΧΘ7-71Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40948 243η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Κ66465ΧΘ7-411 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41543 248η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ζ8Η465ΧΘ7-ΔΕΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40666 245η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΔΓΒ465ΧΘ7-ΚΩ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40992 Δαπάνη επισκευής συσκευής back up device ts3200 tape libray robotic στο Data enter του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΧΘ7-9Υ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 40566 Ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία έγινε δεκτή αγωγή του Διαφημιστικού Οργανισμού Leo Burnett κατά του Ελληνικού Δημοσίου και αφορά την αποπληρωμή σύμβασης σχετικά με την ενημέρωση των εκλογέων για την ανάγκη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΦ0465ΧΘ7-ΠΕΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.12.2016 Αρ. Πρ. 41500 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΩΞ465ΧΘ7-3Ο9 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 61076/5267 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΒΓΧ4653Π8-6ΞΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 61489/5303 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΠ34653Π8-Ν4Θ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 40782 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (SITE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ92Ε465ΦΘΕ-223 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41392 Ανακαλούμε τη δαπάνη ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €) η οποία έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ..Δ.Ε. με αριθμό καταχώρησης 117531 σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07 140. - ΚΑΕ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΑΥ465ΧΘ7-Χ7Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41254 δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ ( 20,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0721- οικ. έτους 2016 για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της Κασσιανή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ949465ΧΘ7-ΞΞΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41253 δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ ( 299,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0719- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΟΙ465ΧΘ7-ΟΒΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.12.2016 Αρ. Πρ. 41422 δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων δεκαεννέα Ευρώ ( 319,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-140. - Κ.Α.Ε 0716- οικ. έτους 2016 για έξοδα μετακίνησης εκτός έδ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΜΒ465ΧΘ7-ΣΒΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.078
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ