ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1878 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -229- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦ75465ΧΘ7-ΠΜΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1879 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -283- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ8Ε465ΧΘ7-Α5Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2077 ANAKΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0722 Ε.Φ. 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Γ6Φ465ΧΘ7-Χ9Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2076 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0721 ΚΑΙ Ε.Φ.07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛΑ8465ΧΘ7-Ο7Η | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 1859 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9921 ΕΦ 07-130

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΖΞ465ΧΘ7-2ΥΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 1704 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 5262 ΕΦ 07-130

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8ΙΛ465ΧΘ7-3ΞΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2288 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 2595 ΕΦ 07-130

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61Ξ5465ΧΘ7-ΣΧΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 1876 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 07-110- ΚΑΕ -215- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΘΨ465ΧΘ7-Ρ02 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 1899 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 07-110- ΚΑΕ -288- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤ4Α465ΧΘ7-424 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2073 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0716 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΚΜ465ΧΘ7-ΙΑΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2075 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0719 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΣΝ465ΧΘ7-7ΛΜ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 1875 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 07-110- ΚΑΕ -0293- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΦΦ1465ΧΘ7-1Δ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 296 - 27/01/2017 Εξόφληση λογαριασµού τηλεφωνίας µε αριθµό Α253651612

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΟΣ465ΧΘ7-67Λ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 297 - 27/01/2017 Εξόφληση λογαριασµών ύδρευσης µε αριθµούς Α253651612

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΓΕ465ΧΘ7-931 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 109 Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2017, για δράσεις που υλοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Ισότητας των Φύλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΨ0465ΧΘ7-ΜΗΖ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.097
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ