ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 3068 Αίτημα απένταξης έργων των ΣΑΕ055 και 3552 του ΥΠ. ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΓΛ465ΧΘ7-ΚΙΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1903 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -9831- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΥΓ465ΧΘ7-ΛΡΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2691 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΔΚ465ΧΘ7-Υ4Θ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1896 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -9851- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΤ2465ΧΘ7-ΝΞ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1706 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0845- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΛΠ465ΧΘ7-ΠΜΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2286 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 3299 ΥΠΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ν0Φ465ΧΘ7-632 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1703 Απόφαση Ανάκλησης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0851- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΨΚΓ465ΧΘ7-ΗΧ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1861 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0875- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ84465ΧΘ7-ΗΚ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1269 Χορήγηση προκαταβολής ποσού 250.000,00 € στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6527465ΧΘ7-Ο9Γ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1716 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0881- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΗΡ465ΧΘ7-ΓΦΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2285 ANAΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 3296 ΚΑΙ Ε.Φ. 07-110

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΗΦ465ΧΘ7-ΨΩΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 42054 Χρηματοδότηση του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΣΤ465ΧΘ7-ΑΗ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1718 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0873- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Η11465ΧΘ7-ΨΜΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1897 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1725 ΚΑΙ Ε.Φ. 07-110

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΨΦ465ΧΘ7-ΜΘ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 3036 Μετακίνηση υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών και ανάθεση στον ίδιο καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΝΖ465ΧΘ7-5Ψ4 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.097
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ