ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2094 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9111 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Μ7Π465ΧΘ7-53Θ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2096 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9131 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΕΚ465ΧΘ7-ΔΑΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 303 - 27/01/2017 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PYLON ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΦΦ465ΧΘ7-Β5Κ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2045 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΤΝ465ΧΘ7-ΑΜ2 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 302 - 27/01/2017 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ REPORTS ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Κ1Μ465ΧΘ7-Β1Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 299 - 27/01/2017 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘΔΛ465ΧΘ7-ΘΦΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2095 ΚΑΕ 9122 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΧΞ465ΧΘ7-02Τ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 291 - 27/01/2017 Εξόφληση Ταχυδρομικών εξόδων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΧΒΟ465ΧΘ7-15Ι | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

27.01.2017 Αρ. Πρ. - Μεταταξη Υπαλληλου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΡΥ465ΧΘ7-Λ69 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2098 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9711 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΠΞ465ΧΘ7-ΤΝΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 07-110- ΚΑΕ -0511- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Η0Γ465ΧΘ7-ΙΞΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2099 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9821 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΩΞΣ465ΧΘ7-5ΙΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2100 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 9851 ΕΦ07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΛΛ465ΧΘ7-Γ4Κ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2068 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΕ 0221 ΕΦ 07-630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΕΤΟ465ΧΘ7-7ΞΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

27.01.2017 Αρ. Πρ. 2520 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ64Τ465ΧΘ7-8ΒΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.097
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ