ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2284 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1723 ΚΑΙ Ε.Φ. 07-110

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΩΤ465ΧΘ7-ΜΑ9 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1770 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0826-

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Δ00465ΧΘ7-4ΡΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2088 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0875 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ω69465ΧΘ7-ΔΘ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2087 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0873 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΡΧ465ΧΘ7-ΦΘΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 287 - 27/01/2017 Εξόφληση ενοικίου και εξόδων γραφείου στις Βρυξέλλες

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΠΥ465ΧΘ7-Λ0Κ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2086 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0869 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤ3Β465ΧΘ7-ΦΨΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 315 - 30/01/2017 Εξόφληση τιμολογίου για οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 676Μ465ΧΘ7-4ΧΕ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2085 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0845 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Λ8Χ465ΧΘ7-ΙΗΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1715 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0871- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΡΔ465ΧΘ7-9Η0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2084 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΕ 0844 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 79ΒΡ465ΧΘ7-ΧΡΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 1714 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0861- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΝ1465ΧΘ7-0Ξ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2083 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΕ 0832 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘ2Χ465ΧΘ7-ΝΕ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2082 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΕ 0831 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΜΕ465ΧΘ7-ΘΨΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2004 Απόφαση Ανάληψης Ε.Φ.07-110- ΚΑΕ -0823- οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΑΤ465ΧΘ7-Ψ4Ζ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.01.2017 Αρ. Πρ. 2081 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΕ 0826 ΕΦ 07630

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΔΓ0465ΧΘ7-5Τ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.097
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ