ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1868 21η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΑΗ465ΧΘ7-ΧΕ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 5748 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, μηνός Ιανουαρίου 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΥΔΝ465ΧΘ7-ΓΤΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 1117 - 21/2/2017 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΞΚ465ΧΘ7-Ι14 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 5727 Δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 9711, οικονομικού έτους 2017, για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΩΚ465ΧΘ7-ΧΦΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 563 Ολοκλήρωση Πράξης " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΥΛΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 464709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΙΔ465ΧΘ7-Δ86 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΛΧΥ465ΧΘ7-72Υ | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 697 Ολοκλήρωση Πράξης " ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ (ΑΠΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ ΕΩΣ ΔΑΦΝΙΑ)" με κωδικό ΟΠΣ 399407 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΨΤ465ΧΘ7-66Ρ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 6086 Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΚΝ465ΧΘ7-ΠΦΩ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 6187 Δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0845, οικ. έτους 2017, για την παροχή καφέ/μπουφέ σε 150 άτομα, κατά την εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΙΜΑ465ΧΘ7-72Α | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 5120 Δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 1111, οικ. έτους 2017, για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και τόνερ, για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΓΙ465ΧΘ7-ΕΗ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 5121 Απόφαση ανάληψης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη μετακίνησης της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, μίας ειδικής συνεργάτιδας του Γραφείου ΓΓΙΦ και μίας ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου ΓΓΙΦ, στις 11-19/03/

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΞΡ465ΧΘ7-ΖΗΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 685 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ - ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" με κωδικό ΟΠΣ 453341 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6079465ΧΘ7-ΘΡΜ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 690 Ολοκλήρωση Πράξης " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ- ΜΑΛΕΜΕ " με κωδικό ΟΠΣ 457146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΞΒ465ΧΘ7-Ξ4Π | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 564 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ" με κωδικό ΟΠΣ 445829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΔ5465ΧΘ7-ΤΓΙ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28.02.2017 Αρ. Πρ. 6388 Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ. ΠΑ)» N. Αττικής, των εισφορών έτους 2017, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων-μελών του.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ70Ξ465ΧΘ7-Ρ2Σ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ