ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16.05.2017 Αρ. Πρ. 837 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΥ4465ΧΘ7-ΓΘΛ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

16.05.2017 Αρ. Πρ. 15887 Δέσμευση πίστωσης τριακοσίων ευρώ (300,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1Φ0465ΧΘ7-Β8Β | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

16.05.2017 Αρ. Πρ. 15885 Δέσμευση πίστωσης εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πρ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΨΑ465ΧΘ7-ΜΝΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

16.05.2017 Αρ. Πρ. 15229 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της πρώην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ9Α465ΧΘ7-Κ77 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 11125 Χρηματοδότηση του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΑΡ465ΧΘ7-Ι3Ρ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 15898 Χρηματοδότηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν. Αιτωλ/νίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ξ4Ζ465ΧΘ7-ΛΘΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 15124 Κατανομή ποσού ύψους 1.490.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΦΦ465ΧΘ7-ΧΒΘ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 11664 84η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Χ44465ΧΘ7-3ΦΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 12436 91η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΘΞΠ465ΧΘ7-1ΒΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 11043 90η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΘΜ465ΧΘ7-ΤΤΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 15451 Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα ευρώ (160,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων διανυκτέρε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71ΜΝ465ΧΘ7-Θ19 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 15400 Δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα ευρώ (80,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης τη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Θ5465ΧΘ7-131 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

15.05.2017 Αρ. Πρ. 15401 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων ενενήντα ευρώ (290,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0716, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων μετακ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Υ8Π465ΧΘ7-ΓΘΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

12.05.2017 Αρ. Πρ. 15231 αποζημίωση σε Έφορο των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, Δικαστικούς Αντιπροσώπους, Γραμματείς της Εφορευτικής Επιτροπής και Αναπληρωτή Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη ενό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΤ0465ΧΘ7-ΟΟ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12.05.2017 Αρ. Πρ. 15232 δαπάνη καθαριότητας του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Αγ. Διονυσίου 5 Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της πρώην Γεν. Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ για μήνα Δεκέμβριο 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΩ9465ΧΘ7-ΨΜΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 2.093
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ