ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.04.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΡΓ465ΧΘ7-ΚΚ8 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 1051 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.04.2017 Αρ. Πρ. 9705 Τροποποίηση της υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.04.2017 Αρ. Πρ. 7189 Απόδοση ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2017 σε ΟΤΑ της χώρας, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά κα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΗΗ465ΧΘ7-ΛΑ0 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.04.2017 Αρ. Πρ. 12008 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης της κας Δήμητρας Κογκίδου, Καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ - Προέδρου της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, λόγω μετακίνησής της στις 26-27/04/2017, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, για λόγο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ξ8Ν465ΧΘ7-51Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

19.04.2017 Αρ. Πρ. 12007 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης διανυκτέρευσης της κας Δήμητρας Κογκίδου, Καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ - Προέδρου της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, λόγω μετακίνησής της στις 26-27/04/2017, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, για λόγους που

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΝΝ465ΧΘ7-ΜΣΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

18.04.2017 Αρ. Πρ. 9969 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ (6 ΜΗΝΗ) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΩΘ465ΧΘ7-ΛΡΝ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

18.04.2017 Αρ. Πρ. 9968 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ (6 ΜΗΝΗ) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ60465ΧΘ7-Α0Ω | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 11780 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 1798/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΘΣ465ΧΘ7-63Ο | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 11779 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 1798/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΘΛΛ465ΧΘ7-Γ0Δ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 11777 μερική ανάκληση ανάληψης δαπάνης για τις ανάγκες μισθοδοσίας του Μπαλιώτη Κων/νου, ο οποίος μετατάσσεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1798/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΝ9465ΧΘ7-0ΧΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 11778 μερική ανάκληση ανάληψης δαπάνης για τις ανάγκες μισθοδοσίας του Μπαλιώτη Κων/νου, ο οποίος μετατάσσεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1798/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ8Ξ465ΧΘ7-ΜΩΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. ΔΑΕΦΚ/5191πε/Α325, Σχετ.: 3537πε, 3373πε, 3335πε, 2452πε, 4250/2015, 3464/2015 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 5ης Αυγούστου 2015 στη Δ.Κ. Νέου Σκοπού της Δ.Ε. Στρυμώνα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρεια

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8Ε1465ΧΘΞ-ΔΟΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 10267 67η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 703Λ465ΧΘ7-Τ3Β | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 9111 66η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ12465ΧΘ7-ΘΕ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

13.04.2017 Αρ. Πρ. 9112 65η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΘ7-2ΑΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 2.078
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ