ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. ΔΑΕΦΚ/5842/Π.Ε./Α325 Σχετ.: 4857Π.Ε.,4146Π.Ε.,5881Π.Ε. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2016 στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΕΠ465ΧΘΞ-29Ο | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 10479 Χρηματοδότηση του Δήμου Τήνου Ν. Κυκλάδων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΔΒ465ΧΘ7-ΨΘΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 413 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΓΕ465ΧΘ7-Α65 | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 10487 Χρηματοδότηση του Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7806465ΧΘ7-ΚΦ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 412 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΗΝΞ465ΧΘ7-ΩΕΧ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 11060 Χρηματοδότηση του Δήμου Σύμης Ν. Δωδεκανήσου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΛΑ7465ΧΘ7-8Ν6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 411 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΣ7465ΧΘ7-ΧΔΑ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 410 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΛΦ465ΧΘ7-ΚΞΛ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 409 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΤΥ1465ΧΘ7-Κ6Λ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 408 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΞΧ465ΧΘ7-ΜΗ5 | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 407 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΚΕΑ465ΧΘ7-Χ0Γ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 406 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΥΡ465ΧΘ7-9ΣΥ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 405 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71ΓΕ465ΧΘ7-ΛΦΙ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 404 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΜ1465ΧΘ7-ΟΔΗ | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20.04.2017 Αρ. Πρ. 403 Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας & Εποπτεία Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στη Λειτουργία του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΦΨ465ΧΘ7-ΘΗ3 | Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1 1.969 1.970 1.971 1.972 1.973 2.079
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ