ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

04.07.2017 Αρ. Πρ. 22004 Κατανομή ποσού ύψους 5.960.058,78€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΩΟ465ΧΘ7-Ν03 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

04.07.2017 Αρ. Πρ. 21985 Προμήθεια πρόφιλτρων για τα μηχανήματα VAM της DAIKIN των Data Centers του ΥΠΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΠΚ465ΧΘ7-ΒΨ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

04.07.2017 Αρ. Πρ. 20693 167η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΑΤ465ΧΘ7-Η7Ψ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 885 Απόφαση ανάθεσης δημοσίευσης περίληψης Προκήρυξης 01/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ5Α465ΧΘ7-ΦΒ1 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 884 Απόφαση ανάθεσης δημοσίευσης περίληψης Προκήρυξης 01/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΑΑ465ΧΘ7-4ΥΤ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 19491 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΥ0465ΧΘ7-ΗΟ8 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 19491 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 18775/26-6-2017 "Τροποποίηση της αρ. 17287/30-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη της μεταφοράς μαθητών"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ8Ν465ΧΘ7-ΟΕΤ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 16209 Χρηματοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Β9Ψ465ΧΘ7-ΦΡ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε58465ΧΘ7-Σ1Ξ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 16073 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ι93465ΧΘ7-ΚΥ4 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 14162 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 22230 Έγκριση σύναψης εκατόν τριάντα (130) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων σαράντα μίας (241) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΡΔ465ΧΘ7-ΩΙΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.07.2017 Αρ. Πρ. 22229 Έγκριση σύναψης πενήντα (50) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εννέα (9) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΚΧ465ΧΘ7-ΜΒΦ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.06.2017 Αρ. Πρ. 22159 Εγκύκλιος 19: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.06.2017 Αρ. Πρ. 22103 Απευθείας ανάθεση δαπάνης για την εκμίσθωση ενός (VAN) για την μεταφορά επτά ατόμων από τον Βόλο στην Ιθάκη στις 02/07/2017 και επιστροφή στον Βόλο στις 05/07/2017 στα πλαίσια διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71Ξ1465ΧΘ7-ΖΕΟ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.06.2017 Αρ. Πρ. 22156 μίσθωση ενός VAN για τη μεταφορά επτά ατόμων από το Βόλο στην Ιθάκη στις 2/7/2017 και επιστροφή στο Βόλο στις 5/7/2017 στα πλάισια εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη ως βραβείο της ομάδας που διακρίθηκε σε Πανελλήνιο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΦΑ465ΧΘ7-6Ψ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ