ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 12647/20-4-2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου του Δήμου Μεγαλόπολης σε Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Κωτιλίου σε οικισμό Κοτυλίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨ7Ο465ΧΘ7-Α5Α | Αρ. Πρ. Αποφ.: 33 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16790 ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 26-27/5/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Υ69465ΧΘ7-ΩΝΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 10784/4-5-2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΚΙ465ΧΘ7-Κ56 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 40 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16721 Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη δαπάνης εξόδων ημερήσιας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73Ε1465ΧΘ7-ΩΘΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16722 Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ (332,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη δαπάνης εξόδων διαμο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΧ2Ε465ΧΘ7-Β0Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 10860/11-5-2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων (τ. Ανθηδόνος) του Δήμου Χαλκιδέων σε Τοπική Κοινότητα Ανθηδόνα (τ. Λουκίσια)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΤΡ465ΧΘ7-Β60 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 43 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16720 Δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ 0719- οικονομικού έτους 2017 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνης εξόδων μετακίνησης, με έκδοση Χ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ι3Φ465ΧΘ7-6ΓΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΘΙ8465ΧΘ7-ΦΞ8 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 13257 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16739 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΦΨΟ465ΧΘ7-ΝΜΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.05.2017 Αρ. Πρ. 16879 Κατανομή ποσού 1.625.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ33465ΧΘ7-Υ3Γ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 13691 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.9162/22-3-2017 απόφασης περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών του Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτές, με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ3Ω465ΧΘ7-8Λ8 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 16573 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ, ΤΗΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΤΙΣ 7-8/6/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ4Χ465ΧΘ7-ΕΗΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 13006 108η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω30Δ465ΧΘ7-ΧΒΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 4181 98η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟΜ7465ΧΘ7-Ο7Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 15221 109η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΠΤ465ΧΘ7-Ρ78 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 2.097
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ