ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 30685 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΩΚ465ΧΘ7-ΠΥ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 7051 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΟΘ465ΧΘ7-Β4Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 41854 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΓ4465ΧΘ7-660 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 676 Ολοκλήρωση Πράξης " Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Στεφανοβικείου (Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αποθήκες Συνεταιρισμού – Γυμνάσιο έως Αγ. Αθανάσιο του Τ.Δ. Στεφανοβικείου ) Δήμου Κάρλας" με κωδικό ΟΠΣ 440986 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟ7Ρ465ΧΘ7-8Ρ9 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. οικ. 235 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής. νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΣΗ465ΧΘ7-ΕΑ0 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 2807 26η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΖΨ465ΧΘ7-ΟΒΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 3947 27η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠ6Β465ΧΘ7-67Ψ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 2010 23η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΨΥ465ΧΘ7-ΑΒ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 2608 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», με κωδικό ΟΠΣ 5000490 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510000)- του υποέργου 2 ‘Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 604Β465ΧΘ7-ΧΦΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 1019 24η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΛΚ4465ΧΘ7-ΦΦΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 4557 20η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΩ8465ΧΘ7-Χ38 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 5371 προκειμένου να καλυφθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατανάλωσης ρεύματος του Υπουργείου οικονομικού έτους 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡ6Χ465ΧΘ7-0Ξ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 4533 για “πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών”, από τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος XEROX 4110 STBF το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ΥΠΕΣ για το

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΦΞ465ΧΘ7-ΙΚ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 737 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 393527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΜΜ465ΧΘ7-ΛΙΚ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.03.2017 Αρ. Πρ. 735 Ολοκλήρωση Πράξης " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" με κωδικό ΟΠΣ 379458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε3Γ465ΧΘ7-Θ7Χ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1,479 1,480 1,481 1,482 1,483 1,567
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ