ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 546 Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS, 15900 εθνικής εμβ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Μ2Ν465ΧΘ7-ΛΧΩ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 15131 Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου 2014ΣΕ35520001 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020» της ΣΑΕ 3552

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71Γ9465ΧΘ7-Λ6Γ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 15126 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΘΥ9465ΧΘ7-ΛΡΗ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 15102 Προκαταβολή ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Μ7Γ465ΧΘ7-ΦΓΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 14013 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ε’ κατανομή έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΥΡΣ465ΧΘ7-1ΒΖ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.05.2017 Αρ. Πρ. 14189 Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα ευρώ (60,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨΠΡ465ΧΘ7-Α5Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.05.2017 Αρ. Πρ. 14188 Δέσμευση πίστωσης ογδόντα ευρώ (80,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης της κας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ9Π465ΧΘ7-ΘΡ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.05.2017 Αρ. Πρ. 14187 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ 0719- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνης εξόδων μετακίνησης της κας Κυρ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 94ΠΓ465ΧΘ7-ΛΑ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.05.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΙΔ465ΧΘ7-Ω10 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 10632 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.05.2017 Αρ. Πρ. 11640 ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΧΟ465ΧΘ7-ΥΩΥ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

08.05.2017 Αρ. Πρ. 12706 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4ΤΧ465ΧΘ7-ΖΙΧ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

05.05.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠ4Ζ465ΧΘ7-0ΗΜ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 4475 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.05.2017 Αρ. Πρ. - Διορισμός διακριθέντος αθλητή.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΗΝ465ΧΘ7-ΞΙ6 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 1541 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.05.2017 Αρ. Πρ. - Διορισμός διακριθέντος αθλητή.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Μ3Α465ΧΘ7-ΣΚ8 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 11573 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.05.2017 Αρ. Πρ. 12728 88η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΩΓ465ΧΘ7-ΥΗΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.481 1.482 1.483 1.484 1.485 1.600
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ