ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.05.2017 Αρ. Πρ. 11973 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 31054/25-10-2016 και 497/10-3-2017 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με παρακράτηση υπέρ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», εισφορών των

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465ΧΘ7-ΙΕΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.05.2017 Αρ. Πρ. 12221 89η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 602Γ465ΧΘ7-ΞΘΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

03.05.2017 Αρ. Πρ. 14074 Εκδοση ΧΕΠ για τη μετακίνηση του Υπουργού Εσωτερικών και τριών συνεργατών του στο Στρασβούργο στις 10-11.5.2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΙ3465ΧΘ7-ΥΧΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.05.2017 Αρ. Πρ. 130882/8444 Σύσταση Επιτροπών Πολιτογράφησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Μακεδονίας- Θράκης και Αιγαίου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7022465ΧΘ7-46Υ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

03.05.2017 Αρ. Πρ. 13881 Κατανομή ποσού ύψους 6.246.168,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Απρίλιο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΨΖ465ΧΘ7-39Ο | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 152149/1472 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΕ14653Π8-ΒΩΒ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 152149/147 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 13861 Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων διαν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠΜ3465ΧΘ7-33Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 13859 Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ 0719- οικονομικού έτους 2017 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνης εξόδων μετακίνησης του κ. Καρβούν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64Ε7465ΧΘ7-ΑΑ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 13860 Δέσμευση πίστωσης εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΙΦ465ΧΘ7-7Μ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 14062 Έγκριση σύναψης εκατόν εβδομήντα έξι (176) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8Ω9465ΧΘ7-ΦΑΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. οικ. 453 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής. νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ9Ε465ΧΘ7-7ΝΛ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 13977 Κατανομή ποσού ύψους 112.120.068,10 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡ8Χ465ΧΘ7-715 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.05.2017 Αρ. Πρ. 11162 Συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού, Διαχείρισης Μισθοδοσίας-ΕΑΠ, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (Web), υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού διάρκειας έως εξήντα (60) ωρών του ΥΠ.ΕΣ. για χρονικό διάστημα α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ8Π465ΧΘ7-ΗΒΓ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

28.04.2017 Αρ. Πρ. 13326 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΗ9465ΧΘ7-ΡΒΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

28.04.2017 Αρ. Πρ. 13426 Ανάληψη πίστωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.520,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0716, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΑ3465ΧΘ7-ΧΦ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,478 1,479 1,480 1,481 1,482 1,595
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ