ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

11.05.2017 Αρ. Πρ. 13995 Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΣΓ465ΧΘ7-6ΡΝ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11.05.2017 Αρ. Πρ. 15334 Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11.05.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9ΛΖ465ΧΘ7-ΦΡΨ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 12330 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11.05.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΖΣ465ΧΘ7-Μ63 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 6337 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11.05.2017 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω0Ε1465ΧΘ7-81Ω | Αρ. Πρ. Αποφ.: 8997 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 15328 Κατανομή συνολικού ποσού 4.699.720,85€ σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Απ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΙΔ9465ΧΘ7-168 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 14928 Ανάκληση ποσού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (12.985,50€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ -0211- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν ο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΦΘΡ465ΧΘ7-ΞΕΑ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 14929 Ανάκληση ποσού χιλίων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (1.348,05€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ -0221- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΟΓ465ΧΘ7-ΒΔΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 14930 Ανάκληση ποσού τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (454,52€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ -0292- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΟΚ465ΧΘ7-ΧΛΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 14931 Ανάκληση ποσού επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (731,06€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ -0293- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας που

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΔ6465ΧΘ7-54Κ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 14932 Aνάκληση ποσού τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (432,41 €) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 - ΚΑΕ -0294- οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8ΚΞ465ΧΘ7-ΝΦ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. 15164 Απόφαση για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για το έτος 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΜ0465ΧΘ7-ΦΘΔ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10.05.2017 Αρ. Πρ. - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΥΖ465ΧΘ7-52Ο | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 15033 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΔ8465ΧΘ7-Π2Θ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

09.05.2017 Αρ. Πρ. 13590 96η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω4Ν0465ΧΘ7-3ΞΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.480 1.481 1.482 1.483 1.484 1.600
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ