ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.03.2017 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΖΠ465ΧΘ7-6ΞΨ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 2876 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 726 Δημοσίευση διορθώσεως σφάλματος σε περιλήψεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7Κ3465ΧΘ7-346 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

08.03.2017 Αρ. Πρ. ΟΙΚ.177 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΤΜ465ΧΘ7-8ΞΖ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 468 Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΖΚ465ΧΘ7-4ΙΔ | Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

08.03.2017 Αρ. Πρ. ΤΑΔΚ 64/2017 Μερική Ανάκληση της υπ΄αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΜΟ465ΧΘ7-Ω0Χ | Αρ. Πρ. Αποφ.: ΤΑΔΚ 64 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 4883 29η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ8Ο465ΧΘ7-Χ4Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 4212 30η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78Ψ4465ΧΘ7-Ω4Ι | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 5943 31η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΞ5465ΧΘ7-ΚΨΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 7398 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΧΕ465ΧΘ7-ΥΗΤ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 7207 Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 7069 Κατανομή ποσού ύψους 6.209.382,82€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 73Ξ2465ΧΘ7-ΙΤ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 752 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" με κωδικό MIS 480061

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤ8Ψ465ΧΘ7-ΑΤ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 749 Ολοκλήρωση Πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 430041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ι1Α465ΧΘ7-3ΨΕ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 747 Ολοκλήρωση Πράξης " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 464705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘ7-ΒΘΛ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.03.2017 Αρ. Πρ. 748 Ολοκλήρωση Πράξης " ΥΔΡΕΥΣΗ T.Δ. ΤΟΥ Δ. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ (Α’ ΦΑΣΗ)" με κωδικό ΟΠΣ 375961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ζ4Ζ465ΧΘ7-93Ζ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1,477 1,478 1,479 1,480 1,481 1,567
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ