ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 15196 107η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΩΡ465ΧΘ7-ΡΛΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 16382 Δέσμευση συμπληρωματικής πίστωσης ύψους σαράντα οκτώ ευρώ (48,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0716, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΙΝ465ΧΘ7-ΜΣΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 14821 104η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΗΦ9465ΧΘ7-ΖΕΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

22.05.2017 Αρ. Πρ. 14230 103η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5ΗΡ465ΧΘ7-ΧΗ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.05.2017 Αρ. Πρ. 16614 «Προένταξη νέου έργου στη ΣΑΕ055»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΩΖ465ΧΘ7-Ε1Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.05.2017 Αρ. Πρ. 16228 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΓΠ465ΧΘ7-62Β | Αρ. Πρ. Αποφ.: 16228 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

19.05.2017 Αρ. Πρ. 16510 Δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα ευρώ (80,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων ημερήσιας αποζημί

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨ50465ΧΘ7-Ξ1Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.05.2017 Αρ. Πρ. 16509 Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ (100,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0716, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων ημερήσιας αποζημίω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙ7Β465ΧΘ7-84Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 16381 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων μετακ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΗΣ465ΧΘ7-922 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 16380 Δέσμευση πίστωσης είκοσι ευρώ (20,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6319465ΧΘ7-Υ91 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18.05.2017 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης μετάταξης υπαλλήλου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΕΝ465ΧΘ7-ΕΦΠ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 616 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 16398 Κατανομή ποσού 24.800,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Κ.Ε.Δ.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ –e-paravolo, ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΑΧ465ΧΘ7-ΔΚΛ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 690 Έγκριση - εκκαθάριση δαπάνης - εντολή πληρωμής συγχρηματοδοτούμενου έργου τεχνικής Βοήθειας - Υποπρόγραμμα Α΄ Δημοσιεύσεις.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63Ξ8465ΧΘ7-ΓΔΗ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 14028 ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (6 ΜΗΝΗ) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΧ5465ΧΘ7-13Ρ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

18.05.2017 Αρ. Πρ. 14029 ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (6 ΜΗΝΗ) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΦΣΖ465ΧΘ7-ΑΨΠ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 1.476 1.477 1.478 1.479 1.480 1.600
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ