ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

31.01.2018 Αρ. Πρ. 2938 1ο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑΕ 455/2 του έτους 2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕ2Χ465ΧΘ7-ΕΓΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2827 Προένταξη νέου έργου στη ΣΑΕ 355/2

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΠΛ465ΧΘ7-Λ1Λ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2233 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (6.243,40 €) σε βάρος του ΚΑΕ 9873, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπά

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε2Η465ΧΘ7-Ξ47 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 1926 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό επτακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (790,80 €) σε βάρος του ΚΑΕ 9873, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την πληρωμή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω9ΔΘ465ΧΘ7-ΗΕΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2234 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδων επτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (6.717,92€), σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-110 του ΚΑΕ 9111, οικονομικού έτους 2018, προκειμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΒΟ465ΧΘ7-ΠΛΡ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2385 δαπάνες παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω0Φ8465ΧΘ7-2Υ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2097 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (43,40€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικού έ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞΥΣ465ΧΘ7-ΜΦ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2096 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (68,20€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικού έτο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΗ7465ΧΘ7-5ΘΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2243 δαπάνες παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΕΖ465ΧΘ7-Ι9Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2099 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτά (917,60€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΙ5465ΧΘ7-ΟΗ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 1925 δαπάνες παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ0Η465ΧΘ7-ΖΑ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2098 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό διακόσια δέκα επτά ευρώ (217,00€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικού έτους 2017,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΤΗ465ΧΘ7-6ΔΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2095 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (40,95 €) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΙΕ465ΧΘ7-50Θ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2245 δαπάνη εξόδων διαμονής με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης των Απόστολου Γιαννάκου, Παναγιώτη Βάτσιου, Παναγιώτη Γρυλλάκη και Φώτιου Τάτση, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να τον συνοδεύσουν στην Πάτρα σ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΦΘ465ΧΘ7-ΣΡΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2244 δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης των Απόστολου Γιαννάκου, Παναγιώτη Βάτσιου, Παναγιώτη Γρυλλάκη και Φώτιου Τάτση, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να τον συνοδεύσουν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7539465ΧΘ7-ΩΙΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.399 1.400 1.401 1.402 1.403 1.662
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ