ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 2278 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΨ1465ΧΘ7-ΝΑΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3449 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 44325 Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση προκαταβολών οικονομικού έτους 2017 που χορηγήθηκαν σε ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, έναντι της Κρατικής Επιχορήγησης έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75Γ3465ΧΘ7-ΘΦ2 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 2374 Απόδοση ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2018 σε ΟΤΑ της χώρας, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά κα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7877465ΧΘ7-5Ρ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3447 Χρηματοδότηση του Δήμου Παξών Ν. Κέρκυρας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΦΑ465ΧΘ7-ΤΞΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3446 Χρηματοδότηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΛ8465ΧΘ7-ΩΑΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3445 Χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0Υ5465ΧΘ7-Α43 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3444 Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Ν. Λάρισας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΠΧ465ΧΘ7-Ζ0Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 1940 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠ2Ν465ΧΘ7-ΦΚ4 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 1940 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 798 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29950/20-09-2017 Απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Αρταίων Ν. Άρτας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055), ως προς το φορέα υλοποίησης του έργου, το ποσό και τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΨΨ465ΧΘ7-ΓΤΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3439 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω960465ΧΘ7-210 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω616465ΧΘ7-0ΧΧ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 2651 Δαπάνη εξόδων μετακίνησης από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα του κ Εμμανουήλ Μαρκουλάτου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω λήξης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΦΗ465ΧΘ7-ΑΧΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 2650 Δαπάνη για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡ5Θ465ΧΘ7-6ΘΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.02.2018 Αρ. Πρ. 3278 Έγκριση σύναψης τριακοσίων δεκατριών (313) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΞ3465ΧΘ7-ΔΟΟ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.398 1.399 1.400 1.401 1.402 1.664
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ