ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

02.05.2018 Αρ. Πρ. _ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΧΗ465ΧΘ7-Ν6Λ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 5474 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15786 Κατανομή ποσού 68.200,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο «Ενίσχυση της Διοικητικής ικανότητας της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ3ΥΔ465ΧΘ7-ΦΜ7 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15770 Κατανομή ποσού ύψους 1.490.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 649Χ465ΧΘ7-ΡΝΒ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15758 Δαπάνη εξόδων μετακίνησης της κ. Κούβελα Φωτεινής, Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να συμμετάσχει στο 11ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Η Γυναίκα Συμμετέχει, η Πολτική Αλλάζει" και να παρευρεθεί στο 10ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1Δ2465ΧΘ7-ΧΘΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15731 Δαπάνη εξόδων μετακίνησης της κ. Φενερλή Άννας, ειδικής συμβούλου στο Γραφείο της ΓΓΙΦ στην Σέριφο, στις 3-6/5/2018, προκειμένου να συμμετάχει στο 11ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Η Γυναίκα Συμμετέχει, η Πολιτική Αλλάζει" και να παρευρεθεί στο 10ο Πανκυκλαδικ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9ΨΥ465ΧΘ7-ΡΑΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15730 Δαπάνη εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Αγγελικής Παπάζογλου, προκειμένου να συμμετάσχει στο 10ο Συνέδριο Συλλόγου Γυναικών Κυκλάδων στην Σέριφο στις 4-6/5/2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨ5Ω465ΧΘ7-ΑΞΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15734 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για το ποσό ογδόντα ευρώ ( 80,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπά

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 692Ξ465ΧΘ7-ΨΛ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15760 ανάληψη για την πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ρ42465ΧΘ7-ΓΘΑ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15733 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, λόγω μετακίνησης της κ. Αγγελικής Παπάζογλου, προκειμένου να συμμετάσχει στο 10ο Συνέδριο Συλλόγου Γυναικών Κυκλάδων στην Σέριφο στις 4-6/5/2018.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Δ5Φ465ΧΘ7-ΨΛΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15751 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Μαρτίου 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Ξ7465ΧΘ7-Ι26 | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15688 71η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΦΨ465ΧΘ7-ΨΞΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15560 Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας», υποχρεωτικών εισφορών έτους 2017 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΘ0465ΧΘ7-ΞΘ7 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 15541 Παρακράτηση υπέρ του «Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής», εισφορών 3ου τριμήνου έτους 2017 των Δήμων-μελών αυτού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΑ4465ΧΘ7-7ΝΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.04.2018 Αρ. Πρ. 13333 ΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛ5Σ465ΧΘ7-39Β | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

27.04.2018 Αρ. Πρ. 15407 Στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του – Μη υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.705
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ