ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 41487 ανάκληση της απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 37864/8/11/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΛ7465ΧΘ7-ΨΑΙ) και αριθμό καταχώρησης, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας, 89034.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡ32465ΧΘ7-ΚΗ3 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. οικ.40490/24-11-2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΥ1465ΧΘ7-1ΛΧ | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 47379/797/20-11-2017 «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΚΟ465Θ1Ω-Π2Γ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 47379/797 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 40156/24-11-2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΑΩ465ΧΘ7-ΡΔ9 | Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 4724 Ανάθεση άσκησης των καθηκόντων θέσης προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΛΦ465ΧΘ7-0ΕΚ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 42182 Κατανομή ποσού 18.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘΑΦ465ΧΘ7-3ΤΗ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 42136 Κατανομή ποσού 12.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘΠΗ465ΧΘ7-3ΣΔ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 39355 403η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Χ96465ΧΘ7-120 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

08.12.2017 Αρ. Πρ. 40459 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (6 ΜΗΝΗ) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤΑ3465ΧΘ7-1Γ8 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 41902 δαπάνη εξόδων μετακίνησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη και των κ.κ. Τζάκη Χαράλαμπου, Παπασταμόπουλου Δημοσθένη, Φλωράτου Γεωργίου και Μαρίνου Ρουσιά, προκειμένου να συνοδεύσουν τον Υπουργό στα Καλάβρυτα στις 12-13/12/2017, σε συναντήσει

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΚΖ465ΧΘ7-ΨΨΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 42107 Επιχορήγηση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Ν. Ρεθύμνου από μεταβιβασθείσα πίστωση, με ποσό 38.000,00 € αποκλειστικά και μόνο για εκτέλεσης της αριθμ. 1084/2016 δικαστικής απόφασης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ9Ρ465ΧΘ7-4Χ0 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 41654 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΣΒ6465ΧΘ7-3ΕΡ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 41651 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΩΟ465ΧΘ7-8ΝΒ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 40939 Κατανομή ποσού ύψους 5.525.487,52€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΡ8465ΧΘ7-6ΟΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

07.12.2017 Αρ. Πρ. 42102 Χρηματοδότηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΤΨ465ΧΘ7-3ΔΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.627
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ