ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.04.2018 Αρ. Πρ. 15308 Χρηματοδότηση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0ΛΧ465ΧΘ7-9Γ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

27.04.2018 Αρ. Πρ. 15269 Χρηματοδότηση του Δήμου Τήνου Ν. Κυκλάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΨ4465ΧΘ7-8ΨΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

27.04.2018 Αρ. Πρ. 15267 Χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝ36465ΧΘ7-3ΦΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

27.04.2018 Αρ. Πρ. 15130 ΧΕΠ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Υπουργού Εσωτερικών και συνεργατών στην Μυτιλήνη 02-03/5/2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΘΩ465ΧΘ7-ΛΙΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14909 84η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΓΗΙ465ΧΘ7-ΔΤ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14900 83η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓ7Β465ΧΘ7-ΒΟ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14732 δαπάνη με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Αποστόλη Γιαννάκου, του κ. Σταύρου Τσούτση και του κ. Παναγιώτη Γρυλλάκη, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να συνοδεύσουν τον Υπουργό στο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΝΣΝ465ΧΘ7-ΜΒ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14733 η δαπάνη με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής των εξόδων διαμονής του κ. Αποστόλη Γιαννάκου, του κ. Σταύρου Τσούτση και του κ. Παναγιώτη Γρυλλάκη, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να συνοδεύσουν τον Υπουργό στο Περιφερειακ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 78ΟΚ465ΧΘ7-Φ47 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14731 δαπάνη με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής των εξόδων κίνησης του κ. Αποστόλη Γιαννάκου, του κ. Σταύρου Τσούτση και του κ. Παναγιώτη Γρυλλάκη, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να συνοδεύσουν τον Υπουργό στο Περιφερειακό Σ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΒΨ465ΧΘ7-ΘΦΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14729 δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών για το α΄ εξάμηνο του 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3Ο0465ΧΘ7-ΩΝ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14742 70η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΤΗ465ΧΘ7-Υ3Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14730 69η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΝΘ465ΧΘ7-Η0Χ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14708 65η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ8Θ465ΧΘ7-ΚΘΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14683 68η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚ9Ε465ΧΘ7-ΧΝΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

26.04.2018 Αρ. Πρ. 11836/17.04.2018 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ν6Ο465ΧΘ7-ΘΧΖ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.400 1.401 1.402 1.403 1.404 1.706
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ