ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14632 Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΩΗ465ΧΘ7-Ι9Σ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14655 δαπάνη με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής των εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, Υπουργού Εσωτερικών και συνεργατών του, προκειμένου να παραστούν στο Περιφερειακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ96Η465ΧΘ7-37Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26.04.2018 Αρ. Πρ. 14666 Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας (ΙΡΙΔΑ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1Ο1465ΧΘ7-1ΩΡ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

26.04.2018 Αρ. Πρ. - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΙΥ465ΧΘ7-ΒΟΡ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 11290 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης απόφασης μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΛΣ465ΧΘ7-83Β | Αρ. Πρ. Αποφ.: 5461 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης απόφασης μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΕΝ465ΧΘ7-Α9Ι | Αρ. Πρ. Αποφ.: 8138 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14467 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΞ9465ΧΘ7-7ΥΤ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14452 δαπάνη για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΝΔ465ΧΘ7-93Β | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14453 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στα πλαίσια της ημερίδας της Γενικής Γραματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα "Πορνεία - μια ακόμα μορφή έμφυλης βίας" που θα πραγματοποιηθεί στις 27-04-2018 στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω5Θ5465ΧΘ7-ΖΨ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14454 η δαπάνη για την παροχή ειδών μπουφέ στα πλαίσια της ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα "Πορνεία - μια ακόμα μορφή έμφυλης βίας" που θα πραγματοποιηθεί στις 27-04-2018 στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΕΥ465ΧΘ7-3ΗΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14370 72η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΨΔ465ΧΘ7-7ΘΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14362 Έγκριση σύναψης τριακοσίων σαράντα επτά (347) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Υ8Υ465ΧΘ7-ΝΒ9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14338 Χρηματοδότηση του Δήμου Πύλου - Νέστορος Ν. Μεσσηνίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΓΣ465ΧΘ7-ΒΙ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14290 Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠΑΠ465ΧΘ7-Χ9Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

25.04.2018 Αρ. Πρ. 14254 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ II ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘΥ8465ΧΘ7-ΗΞΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 1.401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.706
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ