ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1856 Τοποθέτηση Προϊσταμένου νεοσυσταθέντος Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΔ0465ΧΘ7-ΥΝΩ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 122 Ολοκλήρωση Πράξης " ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΤΑΙΙΚΟ" με κωδικό ΟΠΣ 453379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Λ0Ο465ΧΘ7-ΔΑ3 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1167 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας δύο αισθητήρων ανίχνευσης υδάτων για τα A/C Stulz CompTrol 1002 στην αίθουσα electrical-UPS στο κτίριο του ΥΠ.ΕΣ. επί της Ευαγγελιστρίας 2

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69Ρ2465ΧΘ7-6Β1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. Γρ. ΓΓΙΦ/744 Τροποποίηση της με α. π. απόφασης Γρ. ΓΓΙΦ/539/31-5-2016 “Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σχετικά με την φιλοξενία γυναικών προσφύγων θυμάτων ή εν δυνά

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΛΗ465ΧΘ7-ΨΤΖ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

20.01.2017 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ8Ε465ΧΘ7-ΧΟΥ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 35279 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1064 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΒ0465ΧΘ7-ΝΤΗ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1168 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7165465ΧΘ7-552 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1729 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α’ κατανομή έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ00465ΧΘ7-ΩΡΡ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 1729 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 1043 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΙΟΒ465ΧΘ7-ΑΨΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.01.2017 Αρ. Πρ. 41018 Ένταξη και κατάταξη υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨ40465ΧΘ7-1ΞΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.01.2017 Αρ. Πρ. 40018 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του Ν. 3429/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ3Σ465ΧΘ7-ΚΨΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.01.2017 Αρ. Πρ. 1649 Χρηματοδότηση του Δήμου Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΓΚ465ΧΘ7-ΤΡΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.01.2017 Αρ. Πρ. 2304 Ολοκλήρωση Πράξης " «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΤΡ. ΣΙΣΙΝΗ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ & ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ)»" με κωδικό ΟΠΣ 429966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62Ι3465ΧΘ7-Κ9Ε | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.01.2017 Αρ. Πρ. 2305 Ολοκλήρωση Πράξης " Aνάπλαση περιοχής Καζάνη στον Άγιο Νικόλαο" με κωδικό ΟΠΣ 453256 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ>>

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε2Ψ465ΧΘ7-Μ2Η | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.01.2017 Αρ. Πρ. 1650 Χρηματοδότηση του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΕΥ465ΧΘ7-ΠΩΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,396 1,397 1,398 1,399 1,400 1,444
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ