ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2096 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (68,20€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικού έτο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΗ7465ΧΘ7-5ΘΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2243 δαπάνες παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖΕΖ465ΧΘ7-Ι9Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2099 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτά (917,60€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΙ5465ΧΘ7-ΟΗ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 1925 δαπάνες παρελθόντων ετών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ0Η465ΧΘ7-ΖΑ4 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2098 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό διακόσια δέκα επτά ευρώ (217,00€) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικού έτους 2017,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΤΗ465ΧΘ7-6ΔΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2095 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (40,95 €) σε βάρος του ΚΑΕ 0871, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί απλήρωτη υποχρέωση οικονομικο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ6ΙΕ465ΧΘ7-50Θ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2245 δαπάνη εξόδων διαμονής με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης των Απόστολου Γιαννάκου, Παναγιώτη Βάτσιου, Παναγιώτη Γρυλλάκη και Φώτιου Τάτση, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να τον συνοδεύσουν στην Πάτρα σ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΦΘ465ΧΘ7-ΣΡΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2244 δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης των Απόστολου Γιαννάκου, Παναγιώτη Βάτσιου, Παναγιώτη Γρυλλάκη και Φώτιου Τάτση, προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να τον συνοδεύσουν

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7539465ΧΘ7-ΩΙΕ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.01.2018 Αρ. Πρ. 2552 Απευθείας ανάθεση για την παροχή επισκευαστικών εργασιών σε όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω1ΞΓ465ΧΘ7-Ζ7Μ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

29.01.2018 Αρ. Πρ. 2387 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό τετρακοσίων εξήντα ευρώ ( 460,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110.-, ΚΑΕ 0716-, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΘΙΓ465ΧΘ7-ΟΙΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

29.01.2018 Αρ. Πρ. - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΦΤΣ465ΧΘ7-ΔΛ4 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 44113 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

29.01.2018 Αρ. Πρ. 2240 προμηθεια εφημερίδων και περιοδικών για το έτος 2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΑ3465ΧΘ7-ΦΩ5 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

26.01.2018 Αρ. Πρ. 2573 Διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 945Χ465ΧΘ7-9Θ0 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.01.2018 Αρ. Πρ. π.δ. υπ' αριθμ.5 Τροποποίηση του π.δ.126/2001 (Α΄113) και σύσταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού"

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ53Ε465ΧΘ7-ΖΤΓ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26.01.2018 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης απόφασης ανάκλησης διορισμού διακριθέντος αθλητή.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8Δ9465ΧΘ7-ΜΗΡ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 42490 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400 1.659
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ