ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 28263 264η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Σ3Ν465ΧΘ7-ΝΚ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 28816 266η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 639Θ465ΧΘ7-Κ1Β | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29788 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΗΩ9465ΧΘ7-ΚΞΧ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 28265 268η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0ΩΛ465ΧΘ7-ΔΟ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29774 Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων Ν. Χανίων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΒΞ465ΧΘ7-ΞΞΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 27802 Χρηματοδότηση του Δήμου Αμαρίου Ν. Ρεθύμνου για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΠΚ465ΧΘ7-2ΣΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29773 Χρηματοδότηση του Δήμου Ιθάκης Ν. Κεφαλληνίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΦΨ5465ΧΘ7-ΙΛΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. - Καθορισμός αποζημίωσης του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διανομής προσφύγων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΖΚ465ΧΘ7-ΒΕΠ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 27962 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29065 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων Ευρώ ( 200,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης για τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΝ6465ΧΘ7-2ΨΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29064 Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα πέντε Ευρώ ( 165,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΤΥ465ΧΘ7-ΨΟΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29063 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων δέκα έξι Ευρώ ( 216,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδω

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ε8Υ465ΧΘ7-Λ2Ψ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29067 Δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ ( 432,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75Ζ7465ΧΘ7-ΕΣΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29066 Δέσμευση πίστωσης ύψους εβδομήντα πέντε Ευρώ ( 75,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη εξόδων κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΥΝΦ465ΧΘ7-7ΜΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29068 Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων ογδόντα Ευρώ ( 280,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΜΕ465ΧΘ7-ΥΟ9 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

06.09.2017 Αρ. Πρ. 29706 Αίτημα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71Τ8465ΧΘ7-3Β8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,396 1,397 1,398 1,399 1,400 1,571
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ