ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18526 Δαπάνη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την μετακίνηση του κ. Σταμάτη Θεοχάρη, Επικεφαλή του ΥΠΕΣ, στην Κρακοβία στις 25-30/6/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με τίτλο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ8Β465ΧΘ7-ΒΡΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18524 Δαπάνη, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τα έξοδα κίνησης και συμμετοχής/εγγραφής σε συνέδριο του κ. Σταμάτη Θεοχάρη, Επικεφαλή του ΥΠΕΣ, στην Κρακοβία στις 25-30/6/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω6ΑΒ465ΧΘ7-Μ2Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18529 Δαπάνη εξόδων διαμονής, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του κ. Σταμάτη Θεοχάρη, Επικεφαλή του ΥΠΕΣ, στην Κρακοβία στις 25-30/6/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με τίτλο "Q2018 - European

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69Ε9465ΧΘ7-Π8Ρ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18521 Τροποποίηση της Α.Π. 2170/01.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΞ2465ΧΘ7-Ζ2Ξ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18485 Εκδοση ΧΕΠ για την μετακίνηση του Υπουργού Εσωτερικών, συνεργατών και προσωπικού ασφαλείας στην Πρέβεζα στις 14-15/5/2018

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΥΘ465ΧΘ7-2ΗΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 480 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης - εντολή πληρωμής δαπάνης μετακινήσεων Τ.Β. Υποπρόγραμμα Α΄.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨ27465ΧΘ7-ΕΝΥ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 14464 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», με κωδικό ΟΠΣ 5000490 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510000)- του υποέργου 2 ‘Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΤ8Ω465ΧΘ7-ΥΧΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 11795 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», με κωδικό ΟΠΣ 5001377 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510005)- του υποέργου 1 ‘Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Μηχανισμού –Δομής

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΕ6465ΧΘ7-Ι03 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18341 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΔΥΡ465ΧΘ7-ΔΨΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18363 Επιχορήγηση των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Λευκάδας και Κατερίνης, με συνολικό ποσό 117.974,24 €, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών ά

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ907465ΧΘ7-ΞΥΧ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18356 Δαπάνη εξόδων μετακίνησης της κ. Κούβελα Φωτεινής,ΓΓΙΦ στη Σύρο στις 10-12/5/2018,προκειμένου να επισκεφθεί το Συμβουλευτικό Κέντρο και να συμμετάσχει σε διημερίδα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΤΒ465ΧΘ7-ΥΩΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18318 Δαπάνη για την προμήθεια υπηρεσιών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών σε νέες εκδόσεις και λειτουργίες για το χερισμό του λογισμικού Διαχείρισης Οικονομικού, Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ώστε να συνεχισ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΦΚ465ΧΘ7-ΜΘΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18313 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ (537,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0722, οικ. έτους 2018, προκειμένου να κα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΤΧ465ΧΘ7-ΤΞΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10.05.2018 Αρ. Πρ. 18311 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Χ0Τ465ΧΘ7-Α78 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.709
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ