ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 36933 Χρηματοδότηση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΣΓ465ΧΘ7-ΟΞΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 36916 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 62ΗΚ465ΧΘ7-Π6Μ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 36922 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΠΜ465ΧΘ7-07Π | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 36839 Έγκριση σύναψης εννέα (9) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Δ. Χίου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΓΗ4465ΧΘ7-3Λ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 34818 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (15.167,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07 120 Κ.Α.Ε. 2293, οικονομικού έτους 20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΝΕ465ΧΘ7-24Ι | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 35816 Χρηματοδότηση του Δήμου Ιητών Ν. Κυκλάδων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Η5Ε465ΧΘ7-ΩΝ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. 36015 Χρηματοδότηση του Δήμου Κεφαλλονιάς Ν. Κεφαλληνίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΜ3465ΧΘ7-ΑΜΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. οικ. 40238 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΧΖ4653Π8-4ΦΜ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 1 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36724 Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 178.038,00 € από τα μισθώματα έτους 2012 που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», σε Δήμους της Χώρας στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν εν λειτουργία αλυκές.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΖ5465ΧΘ7-ΝΦΤ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36553 κάλυψη της δαπάνης εξόδων διαμονής με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής λόγω μετακίνησης του Ιωάννη Μαθιουδάκη, Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Διευθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, στη Μόσχα στις 6-7/11/2017, για την συμμετοχή του στις εργασίες της 11

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΩ2465ΧΘ7-ΝΔΤ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36552 κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του Ιωάννη Μαθιουδάκη, Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Διευθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, στη Μόσχα στις 6-7/11/2017, για την συμμετοχή του στις εργασίες

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω331465ΧΘ7-ΝΝΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36554 κάλυψη των εξόδων κίνησης με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, λόγω μετακίνησης του Ιωάννη Μαθιουδάκη, Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Διευθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, στη Μόσχα στις 6-7/11/2017, για την συμμετοχή του στις εργασίες της 11ης Συνό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΓΥΕ465ΧΘ7-5ΒΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 35632 Επιχορήγηση του Δήμου Πύλου-Νέστορος, από μεταβιβασθείσα πίστωση, με ποσό 7.866,00 €, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσκευή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΤΗ465ΧΘ7-555 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36685 Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1ΒΛ465ΧΘ7-ΕΑΠ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.10.2017 Αρ. Πρ. 36684 Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΨΗ465ΧΘ7-5ΝΙ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.598
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ