ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36934 Κατανομή ποσού 11.798.500,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΔΓ465ΧΘ7-ΧΘΒ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36675 Δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 07-120 ΚΑΕ 2226 οικονομικού έτους 2017 για αντιμετώπιση τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΣ7465ΧΘ7-6Μ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 35650 «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής του έργου «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», με κωδικό ΟΠΣ 5000490 της ΣΑΕ 4551 (2016ΣΕ45510000)- του υποέργου 2 ‘Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ι3Ξ465ΧΘ7-ΨΤ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36743 Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ (20,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, για την δαπάνη εξόδων κίνησης της Ελένης Αποστολίδου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΩΚ7465ΧΘ7-Ρ1Π | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36739 Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι ευρώ (20,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, για την δαπάνη εξόδων κίνησης της Χριστίνας Αγορίτσα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΤΜ465ΧΘ7-2ΨΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36740 Δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (87,50€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0721, οικ. έτους 2017, για την δαπάνη εξόδων ημερή

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7586465ΧΘ7-ΑΗ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 32827/28-9-2017 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Αμπελείας του Δήμου Ιωαννιτών σε Τοπική Κοινότητα Αμπελιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού «Αμπελεία, η» σε οικισμό «Αμπελιά, η»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΝΝ465ΧΘ7-7Κ5 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 120 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36937 Δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (1.227,60€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-630, ΚΑΕ 0845, οικ. έτους 2017, για την

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΞΥΦ465ΧΘ7-5Κ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36389 δαπάνη εξόδων μετακίνησης στην Αθήνα, στις 23-27/11/2017, του κ. Αχείμαστου Μύρωνα, Καθηγητή στη Σχολή Κοινωνικών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλους Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων και προπαρα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Τ45465ΧΘ7-Φ72 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 37028 Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΓΥ1465ΧΘ7-ΒΡΓ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 22460 Χρηματοδότηση του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΛΛ465ΧΘ7-6Ξ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36921 Ανανέωση Domain name "ypes.gov.gr" για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟ81465ΧΘ7-ΜΓΜ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

01.11.2017 Αρ. Πρ. 36967 Χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΦΖ465ΧΘ7-Τ9Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. οίκ. 18/2017 Αιτήσεις πολιτογράφησης προσώπων τα οποία πάσχουν από σοβαρό πρόβλημα νοητικής ή ψυχικής υστέρησης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜ9Ε465ΧΘ7-ΤΛ7 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

31.10.2017 Αρ. Πρ. - Μεταταξη υπαλληλου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΤΖ465ΧΘ7-367 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.598
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ