ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 27312 Εγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (344.945,61 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΘΧ465ΧΘ7-7Θ1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29644 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΙ5465ΧΘ7-ΩΗΒ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29236 Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΑΣ5465ΧΘ7-ΧΗΛ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. οικ.39328/661 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΑ9465Θ1Ω-ΜΗ9 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 39328/661 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29274 Ανάληψη δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΚΝ465ΧΘ7-ΔΗΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29267 Δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (86,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑΕ 0843, του ΕΦ 07-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την προμ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΜΒΣ465ΧΘ7-ΒΞΒ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29273 Ανάληψη υποχρέωσης για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4Δ7465ΧΘ7-ΓΛΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29272 Ανάκληση ανάληψης προκειμένου να αναληφθεί νέα υποχρέωση για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ4Λ465ΧΘ7-Φ4Φ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 29276 Προμήθεια μίας (1) ταινίας καθαρισμού για το IBM System Storage που βρίσκεται στο Data Center του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΘΤ465ΧΘ7-ΕΜ5 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 25907 258η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Υ98465ΧΘ7-3ΜΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 26713 260η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΨΓ7465ΧΘ7-ΑΤΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 27684 262η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΥΧ465ΧΘ7-2ΔΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 28960 267η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΨ05465ΧΘ7-ΘΑΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 27526 265η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61Θ5465ΧΘ7-ΡΜΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

05.09.2017 Αρ. Πρ. 27980 249η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΖΖΑ465ΧΘ7-ΑΑΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1,393 1,394 1,395 1,396 1,397 1,567
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ