ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 33456 328η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΞ8Ω465ΧΘ7-ΥΛΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 32856 339η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩΣ0465ΧΘ7-96Φ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 36167 336η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΨΧ465ΧΘ7-91Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 36157 335η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 70ΓΥ465ΧΘ7-ΣΧ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 35123 334η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΩΧ465ΧΘ7-Ι86 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 38130 δαπάνη για την προμήθεια πέντε (5) δώρων εθιμοτυπίας στο πλαίσιο του ταξιδιού του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη στις 13-14/11/2017 στην Παλαιστίνη.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΘΛ7465ΧΘ7-ΨΑΙ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

09.11.2017 Αρ. Πρ. οικ.77226/1 Καθορισμός και εξειδίκευση των απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής και των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομώ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΦΒ465ΧΘΞ-Κ5Μ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 77226 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

09.11.2017 Αρ. Πρ. 1380 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης – εντολή πληρωμής συγχρηματοδοτούμενου έργου τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α΄)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω2Υ465ΧΘ7-Ε8Π | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

08.11.2017 Αρ. Πρ. 37865 Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά την διάρκεια του ταξιδιού του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη στην Παλαιστίνη στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΟΣ0465ΧΘ7-6Γ8 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. 36681 Επιχορήγηση του Δήμου Τρίπολης, από μεταβιβασθείσα πίστωση, με ποσό 369.393,00 €, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσκευής λό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΛΗ465ΧΘ7-Η97 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΤΥΣ465ΧΘ7-Μ2Ε | Αρ. Πρ. Αποφ.: 32359 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. - Περίληψη μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΓΖΕ465ΧΘ7-ΡΜΞ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 32531 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. 36410 338η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 617Ξ465ΧΘ7-ΚΗΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. οίκ. 19/2017 Οδηγίες σχετικά με την κρίση των επιτροπών για την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και την ικανότητα των αιτούντων την πολιτογράφηση στο γραπτό λόγο.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ223465ΧΘ7-ΜΥ8 | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

08.11.2017 Αρ. Πρ. 1381 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης – εντολή πληρωμής συγχρηματοδοτούμενου έργου τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α΄)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΛΞ465ΧΘ7-3Α6 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.601
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ