ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

13.08.2018 Αρ. Πρ. 42266 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
09.08.2018 Αρ. Πρ. 41669 Διαδικασία μετάταξης&nbspπρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
06.08.2018 Αρ. Πρ. 44485 Οδηγίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018&nbsp& διευκρινίσεις νέου συστήματος στοχοθεσίας&nbsp& ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
03.08.2018 Αρ. Πρ. 40778 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
03.08.2018 Αρ. Πρ. 40738 Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
25.07.2018 Αρ. Πρ. 38347 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
17.07.2018 Αρ. Πρ. 36566 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 41685/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών <Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών(τομέας Εσωτερικών)> όπως αυτή ισχύει.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
05.07.2018 Αρ. Πρ. 33771 Ανεξαρτητοποίηση – διαγραφή μελών δημοτικών παρατάξεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
06.06.2018 Αρ. Πρ. 25970 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
25.05.2018 Αρ. Πρ. 17 Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων δήμων και περιφερειών στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ – Αποκλειστική λήψη Μητρώου Δεσμεύσεων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
15.05.2018 Αρ. Πρ. 16 Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων <ΙΡΙΔΑ>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
04.05.2018 Αρ. Πρ. 16972 Κατανομή ποσού ύψους 6.529.048 00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο τρέχοντος έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27.04.2018 Αρ. Πρ. 14 Στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του – Μη υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
24.04.2018 Αρ. Πρ. 12 Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.04.2018 Αρ. Πρ. 13 Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234 παρ. 6 του ν. 3852/ 2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3 4 60
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ