ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

25.04.2006 Αρ. Πρ. 11 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
29.03.2006 Αρ. Πρ. 7 Ενημέρωση ΟΤΑ για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
10.03.2006 Αρ. Πρ. ... Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2006 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.02.2006 Αρ. Πρ. 2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π. 2292/18-1-2005).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
06.07.2005 Αρ. Πρ. 20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
04.02.2005 Αρ. Πρ. 5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.01.2005 Αρ. Πρ. 6 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.01.2005 Αρ. Πρ. 1 Υποβολή ερωτημάτων από Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΤΑ – ΝΠΔΔ και μεμονωμένους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.01.2005 Αρ. Πρ. 2 Επιβολή ανταποδοτικών τελών απο τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
22.12.2004 Αρ. Πρ. 57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.12.2004 Αρ. Πρ. 56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
09.12.2004 Αρ. Πρ. 54 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 2 21 παράγραφος 1 22 παράγραφοι 7 8 και 9 27 28 29 33 και 35 παράγραφοι 2 6 10 και 12 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’195). «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 58 59 60
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ