ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

26.10.2018 Αρ. Πρ. 59405 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στους Δήμους της Χώρας για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 9η 10η 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2018
ΑΔΑ: dsfsfd8789746ΦΕΚ: 465416545641
22.10.2018 Αρ. Πρ. 58567 Σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
15.10.2018 Αρ. Πρ. 56376 Ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 της από 2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών καθώς και των παρ.5ε και 6 του άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
11.10.2018 Αρ. Πρ. 34 Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
09.10.2018 Αρ. Πρ. 54996 Κατανομή ποσού ύψους 73.500.000 00€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τρέχοντος έτους και μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 του προσωπικού τους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
09.10.2018 Αρ. Πρ. 55034 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.10.2018 Αρ. Πρ. 54697 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
04.10.2018 Αρ. Πρ. 53782 Κατανομή ποσού ύψους 6.396.868 00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο
δικαιούχους για τον μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
20.09.2018 Αρ. Πρ. 50218 Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
28.08.2018 Αρ. Πρ. 29 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
27.08.2018 Αρ. Πρ. 43885 Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Εποπτών ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.08.2018 Αρ. Πρ. 44304 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στους Δήμους της Χώρας για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 5η -6η -7η και 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24.08.2018 Αρ. Πρ. 44066 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών για το β΄ εξάμηνο του έτους 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
24.08.2018 Αρ. Πρ. 28 Θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13.08.2018 Αρ. Πρ. 27 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ α΄&nbsp& β΄ βαθμού και νομικών προσώπων Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθ. 238 ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από άρθ. 131 ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3 60
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ