ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

23.04.2018 Αρ. Πρ. 13641 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθ&micro. 226/2017 Γνω&microοδότησης του Νο&microικού Συ&microβουλίου του Κράτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.04.2018 Αρ. Πρ. 13131 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
17.04.2018 Αρ. Πρ. 12039 Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
29.03.2018 Αρ. Πρ. 9614 Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
02.03.2018 Αρ. Πρ. 09 Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
21.02.2018 Αρ. Πρ. 08 Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.02.2018 Αρ. Πρ. 07 Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
08.02.2018 Αρ. Πρ. 06 Αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 παρ. 7 του ν.3852/2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
06.02.2018 Αρ. Πρ. 05 Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
05.02.2018 Αρ. Πρ. 3449 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
01.02.2018 Αρ. Πρ. 04 Ισχύς των αποφάσεων ορισμού αντιδημάρχων στην περίπτωση εκλογής νέου δημάρχου (άρθρο 60 του ν. 3852/ 2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.01.2018 Αρ. Πρ. 03 Διευκρινίσεις σχετικά με τα Περιγράμματα θέσεων εργασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
25.01.2018 Αρ. Πρ. 02 Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.01.2018 Αρ. Πρ. 01 Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (εγκύκλιος 1)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
28.12.2017 Αρ. Πρ. 42676 Έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1 2 3 4 5 60
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ