ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

02.03.2016 Αρ. Πρ. 130 Πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
09.10.2014 Αρ. Πρ. 24313 Οριστικοποίηση ένταξης του Δήμου Μετσόβου στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
23.12.2013 Αρ. Πρ. 33820 Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22.11.2013 Αρ. Πρ. 29706 Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22.11.2013 Αρ. Πρ. 28818 Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22.11.2013 Αρ. Πρ. 28823 Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
21.03.2013 Αρ. Πρ. 02 Εγχειρίδιο λειτουργίας <ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ> Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
29.08.2012 Αρ. Πρ. 118280/22514/12 Κριτήριο εντοπιότητας – βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.05.2010 Αρ. Πρ. 29614 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
27.08.2009 Αρ. Πρ. 67981 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13.07.2009 Αρ. Πρ. 62516 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων
του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
17.06.2009 Αρ. Πρ. 49587 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
19.03.2009 Αρ. Πρ. 12 Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
16.02.2009 Αρ. Πρ. 19529 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
03.02.2009 Αρ. Πρ. 6 Βεβαιώσεις εκδιδόμενες από την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ