ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

08.02.2021 Αρ. Πρ. 9791 Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
05.02.2021 Αρ. Πρ. 9362 Κατανομή ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.01.2021 Αρ. Πρ. 6986 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.01.2021 Αρ. Πρ. 6959 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.01.2021 Αρ. Πρ. 6951 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.01.2021 Αρ. Πρ. 100 Γνωστοποίηση της με αριθμό 100/2019 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
23.12.2020 Αρ. Πρ. 91117 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 31025/22.4.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 67Φ3465ΧΘ7-91Τ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
23.12.2020 Αρ. Πρ. 91278 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
22.12.2020 Αρ. Πρ. 90454 Μερική τροποποίηση της κυα οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021
21.12.2020 Αρ. Πρ. 90221 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
21.12.2020 Αρ. Πρ. 89952 Συμπληρωματική κατανομή ποσού 85.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88348 Κατανομή ποσού 61.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88400 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2020 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88410 Κατανομή συνολικού ποσού 5.480.563,44 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 89306 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 3.147.643,78€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 3 4 5 6 7 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ