ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.12.2020 Αρ. Πρ. 89952 Συμπληρωματική κατανομή ποσού 85.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88348 Κατανομή ποσού 61.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88400 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2020 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88410 Κατανομή συνολικού ποσού 5.480.563,44 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.12.2020 Αρ. Πρ. 89306 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 3.147.643,78€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
09.12.2020 Αρ. Πρ. 86066 Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46735/2020 (ΦΕΚ 3170 Β) απόφασής μας «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»
04.12.2020 Αρ. Πρ. 84666 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.12.2020 Αρ. Πρ. 84830 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.11.2020 Αρ. Πρ. 81783 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
26.11.2020 Αρ. Πρ. 81776 Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας της αριθμ. 51728/17.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
20.11.2020 Αρ. Πρ. 79903 Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
05.11.2020 Αρ. Πρ. 74652 Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
04.11.2020 Αρ. Πρ. 74324 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.11.2020 Αρ. Πρ. 74303 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2020
12.10.2020 Αρ. Πρ. 66787 Συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής του ν. 4648/2019 (Α΄ 205)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 6 95
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ