ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

02.12.2021 Αρ. Πρ. 88968 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
22.11.2021 Αρ. Πρ. 86020 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
22.11.2021 Αρ. Πρ. 85880 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021
22.11.2021 Αρ. Πρ. 85902 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021
19.11.2021 Αρ. Πρ. 85327 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών των ενιαίων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους, με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2022»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
17.11.2021 Αρ. Πρ. 84439 Κατανομή ποσού 92.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
16.11.2021 Αρ. Πρ. 84038 Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
ΑΔΑ: 68ΕΜ46ΜΤΛ6-ΞΜΤΦΕΚ: Α’ 216/12-11-2021ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
09.11.2021 Αρ. Πρ. 81921 Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27.10.2021 Αρ. Πρ. 78991 Ειδική έγκριση του άρθρου 12 του Ν.2731/1999 για την επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27.10.2021 Αρ. Πρ. 79149 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27.10.2021 Αρ. Πρ. 79078 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.10.2021 Αρ. Πρ. 75029 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.10.2021 Αρ. Πρ. 75470 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73184 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2021
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73183 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2021
1 2 3 4 5 6 100
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ