ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.06.2022 Αρ. Πρ. 41679 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38521 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.06.2022 Αρ. Πρ. 38498 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.06.2022 Αρ. Πρ. 37841 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών μελών των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, για το έτος 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
07.06.2022 Αρ. Πρ. 37401 Τροποποίηση της υπ. αρ. 833/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Ξ46ΜΤΛ6-ΠΔ6) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30705 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30722 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30715 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 4.449.899,25€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30730 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 257.968,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
13.05.2022 Αρ. Πρ. 30737 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 376.947,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.05.2022 Αρ. Πρ. 30149 Τροποποίηση της υπ. αρ. 830/3.1.2022 (ΑΔΑ: 6Χ3146ΜΤΛ6-0ΑΛ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»
04.05.2022 Αρ. Πρ. 28528 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.04.2022 Αρ. Πρ. 27363 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
28.04.2022 Αρ. Πρ. 27473 E΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
18.04.2022 Αρ. Πρ. 25700 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 103
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ