ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

SEARCH PD - DECISIONS

06.05.2019 Αρ. Πρ. 34311 Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.05.2019 Αρ. Πρ. 33697 Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στη με αριθμ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νομού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.05.2019 Αρ. Πρ. 33697 Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στη με αριθμ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νομού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.05.2019 Αρ. Πρ. 33153 (ΝΕΟ) Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 31881 Δαπάνες υποψηφίων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32237 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28549/16-4-2019 απόφασης (ΦΕΚ 1327/Β’/17-4-2019) με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
24.04.2019 Αρ. Πρ. 64 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31809 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31867 Κοινοποίηση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας ψηφοφορίας καθώς και πίνακα προθεσμιών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2019 στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. Πρ. 31862 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2019 Αρ. Πρ. 31293 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017(Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22.04.2019 Αρ. Πρ. 31025 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
22.04.2019 Αρ. Πρ. 31026 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
22.04.2019 Αρ. Πρ. 31027 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
19.04.2019 Αρ. Πρ. Εμφανίσεις υποψηφίων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 63
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ