ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

28.03.2024 Αρ. Πρ. 29842 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.131360/12476/08-05-2013 (Β΄ 1107) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς την αποτύπωση των στοιχείων των συμβαλλομένων επί της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης – απαιτούμενες προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» – προσθήκη νέων προτύπων ληξιαρχικών πράξεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.03.2024 Αρ. Πρ. 25143 ΣΤ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
11.03.2024 Αρ. Πρ. 23771 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.03.2024 Αρ. Πρ. 24027 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.03.2024 Αρ. Πρ. 24027 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.03.2024 Αρ. Πρ. 22687 Κατανομή ποσού 60.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.03.2024 Αρ. Πρ. 20274 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.03.2024 Αρ. Πρ. 20349 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23.02.2024 Αρ. Πρ. 17409 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
22.02.2024 Αρ. Πρ. 17075 Ρύθμιση θεμάτων κτήσης δημοτικότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5089/2024 (Α΄ 27)
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14783 Κατανομή σε Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 14.674.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.02.2024 Αρ. Πρ. 14930 Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.02.2024 Αρ. Πρ. 12284 Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12)
12.02.2024 Αρ. Πρ. 12779 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές
12.02.2024 Αρ. Πρ. 12779 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές αρχές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 115
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ