ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.01.2022 Αρ. Πρ. 824 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.01.2022 Αρ. Πρ. 830 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.01.2022 Αρ. Πρ. 833 Συγκρότηση των Α, Β΄ και Γ΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
24.12.2021 Αρ. Πρ. 95869 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94459 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 50.000,00€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94388 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2021 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94385 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 282.226,20€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.12.2021 Αρ. Πρ. 94360 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 288.738,88€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.12.2021 Αρ. Πρ. 93743 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15.12.2021 Αρ. Πρ. 92624 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
15.12.2021 Αρ. Πρ. 92760 Τροποποίηση της υπ. αρ. 38649/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2Α46ΜΤΛ6-ΨΥΥ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
15.12.2021 Αρ. Πρ. 92759 Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
15.12.2021 Αρ. Πρ. 92752 Τροποποίηση της υπ. αρ. 44225/11.6.2021 (ΑΔΑ: 650Ν46ΜΤΛ6-ΙΕ8) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης» Υπουργικής Απόφασης
06.12.2021 Αρ. Πρ. 89805 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 285.489,76€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
03.12.2021 Αρ. Πρ. 89315 «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 4 5 100
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ