ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.11.2023 Αρ. Πρ. 101262 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23.11.2023 Αρ. Πρ. 100835 Κατανομή ποσού 67.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.11.2023 Αρ. Πρ. 96939 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94520 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26727/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΒΕ146ΜΤΛ6-5ΙΤ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94522 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ:9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94526 Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94528 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.11.2023 Αρ. Πρ. 94208 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.11.2023 Αρ. Πρ. 94128 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.11.2023 Αρ. Πρ. 93391 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
25.10.2023 Αρ. Πρ. 91862 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 11171/13.2.2023 (Α∆Α: ΨΚΣΣ46ΜΤΛ6-Γ5∆) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.10.2023 Αρ. Πρ. 86993 Τροποποίηση της αριθμ. 85762/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΘ346ΜΤΛ6-1Γ2) «Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 237 του ν.3852/2010 (Α΄ 87)» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
05.10.2023 Αρ. Πρ. 86398 Κατανομή ποσού 2.166.800,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.10.2023 Αρ. Πρ. 85218 Κατανομή ποσού ύψους 73.500.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2024, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.10.2023 Αρ. Πρ. 83405 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 5 113
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ