ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.06.2021 Αρ. Πρ. 44489 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44226 Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44225 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44230 Τροποποίηση της υπ. αρ. 38647/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠ346ΜΤΛ6-Ξ1Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
11.06.2021 Αρ. Πρ. 44237 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37544/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ2Α46ΜΤΛ6-0ΧΖ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.06.2021 Αρ. Πρ. 43369 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021
10.06.2021 Αρ. Πρ. 43390 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24.05.2021 Αρ. Πρ. 38649 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
24.05.2021 Αρ. Πρ. 38647 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37545 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37539 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37540 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37544 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
10.05.2021 Αρ. Πρ. 35694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34285 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 5 97
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ