ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.08.2020 Αρ. Πρ. 51739 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 4.183.855,20€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
13.08.2020 Αρ. Πρ. 51211 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2020
10.08.2020 Αρ. Πρ. 50559 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 27110/24.4.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ω66Ζ46ΜΤΛ6-ΕΨΟ) «Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»
22.07.2020 Αρ. Πρ. 46252 Έκτακτη κατανομή ποσού 500.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών.
17.07.2020 Αρ. Πρ. 45158 Χρηματική εντολή της Ζ΄ κατανομής έτους 2020.
16.07.2020 Αρ. Πρ. 44606 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΑυγούστουΣεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.
16.07.2020 Αρ. Πρ. 44597 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2020.
16.07.2020 Αρ. Πρ. 44575 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2020.
07.07.2020 Αρ. Πρ. 41996 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 58624/9.8.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 78ΜΦ465ΧΘ7-ΓΘΠ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
03.07.2020 Αρ. Πρ. 41362 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03.07.2020 Αρ. Πρ. 41824 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 48518/25.6.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΨΗ8Σ465ΧΘ-Ω7Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.07.2020 Αρ. Πρ. 41827 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 31027/22.4.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ω7ΚΣ465ΧΘ7-ΞΒΛ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
03.07.2020 Αρ. Πρ. 41829 Τροποποίηση της υπ. αρ. 27110/24.4.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ω66Ζ46ΜΤΛ6-ΕΨΟ) «Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»
02.07.2020 Αρ. Πρ. 41316 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 6.076.881,89€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
23.06.2020 Αρ. Πρ. 38784 Συμπληρωματική έκτακτη κατανομή ποσού 100.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στον Δήμο Ιάσμου, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 5 6 7 8 9 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ