ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

04.11.2020 Αρ. Πρ. 74303 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2020
12.10.2020 Αρ. Πρ. 66787 Συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής του ν. 4648/2019 (Α΄ 205)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.10.2020 Αρ. Πρ. 66085 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2020
08.10.2020 Αρ. Πρ. 66080 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2020
07.10.2020 Αρ. Πρ. 65321 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2021, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
25.09.2020 Αρ. Πρ. 61365 Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 100.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία αδέσποτων ζώων.
11.09.2020 Αρ. Πρ. 57728 Κατανομή ποσού 36.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.09.2020 Αρ. Πρ. 57711 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2020
04.09.2020 Αρ. Πρ. 56124 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή έτους 2020
28.08.2020 Αρ. Πρ. 54099 Συμπληρωματική έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24.08.2020 Αρ. Πρ. 53031 Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
20.08.2020 Αρ. Πρ. 52748 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 1.253.436,84€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.08.2020 Αρ. Πρ. 52743 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 2.856.237,56€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.08.2020 Αρ. Πρ. 51728 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
14.08.2020 Αρ. Πρ. 51556 Κατακύρωση αποτελεσμάτων για την 2η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθμ. 1/2017 Συμφωνίας Πλαίσιο, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών)
1 4 5 6 7 8 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ