ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.10.2022 Αρ. Πρ. 68853 ΣΤ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67474 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2022
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67450 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 1.845.387,41€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67552 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67516 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2022
14.10.2022 Αρ. Πρ. 67495 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
28.09.2022 Αρ. Πρ. 63389 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022
21.09.2022 Αρ. Πρ. 61363 Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14.09.2022 Αρ. Πρ. 59862 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 824/3.1.2022 (ΑΔΑ: 97Ρ346ΜΤΛ6-Γ2Σ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08.09.2022 Αρ. Πρ. 58694 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή έτους 2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.09.2022 Αρ. Πρ. 58697 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2022
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57354 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37545/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Μ46ΜΤΛ6-ΛΩ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
26.08.2022 Αρ. Πρ. 55848 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών προβολής και εκτύπωσης τυπογραφικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022»
19.08.2022 Αρ. Πρ. 54323 Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άνδρου” και τροποποίηση του π.δ.125/2001 (Α΄113)
11.08.2022 Αρ. Πρ. 53413 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 38649/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΨ2Α46ΜΤΛ6-ΨΥΥ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Υπουργικής Απόφασης
1 4 5 6 7 8 107
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ