ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

28.07.2021 Αρ. Πρ. 56297 Επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τρίτους
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56312 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56581 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους
26.07.2021 Αρ. Πρ. 57317 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37544/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ2Α46ΜΤΛ6-0ΧΖ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54384 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54653 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53556 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 52798 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 87417/11.12.2020 (ΦΕΚ 5507Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους της χώρας και στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.»(Β΄5507)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.07.2021 Αρ. Πρ. 52692 Κατανομή ποσού 500.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.07.2021 Αρ. Πρ. 52802 Τροποποίηση της υπ. αρ. 44226/11.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΒΖ46ΜΤΛ6-ΨΕΑ) «Συγκρότηση του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
13.07.2021 Αρ. Πρ. 52805 Τροποποίηση της υπ. αρ. 33530/29.4.2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΒΜ46ΜΤΛ6-Δ3Ρ) «Συγκρότηση των Α και Β Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.07.2021 Αρ. Πρ. 50405 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
07.07.2021 Αρ. Πρ. 50419 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2021
28.06.2021 Αρ. Πρ. 48182 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 1.123.204,19€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.06.2021 Αρ. Πρ. 48597 Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 9791/08.02.2021 (ΑΔΑ:6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) Απόφασής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
1 4 5 6 7 8 101
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ