ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.10.2019 Αρ. Πρ. 72006 Τροποποίηση της υπ. αρ. 31025/22.4.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 67Φ3465ΧΘ7-91Τ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18.09.2019 Αρ. Πρ. 64702 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή έτους 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16.09.2019 Αρ. Πρ. 63907 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21.08.2019 Αρ. Πρ. 59852 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21.08.2019 Αρ. Πρ. 59850 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
09.08.2019 Αρ. Πρ. 58624 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
04.07.2019 Αρ. Πρ. 51215 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ’ Κατανομή έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
04.07.2019 Αρ. Πρ. 51147 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
25.06.2019 Αρ. Πρ. 48518 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18.06.2019 Αρ. Πρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.06.2019 Αρ. Πρ. 46020 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45378 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45379 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43726 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43777 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελεις Πόρους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 86
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ