ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

21.12.2023 Αρ. Πρ. 110254 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26247/28.03.2023 (Β΄ 2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.12.2023 Αρ. Πρ. 108912 «Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου O.T.A. α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)» (ΑΔΑ:ΨΠΞΤ46ΜΤΛ6-ΙΑΒ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
15.12.2023 Αρ. Πρ. 107967 Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.12.2023 Αρ. Πρ. 108155 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Συμπληρωματική απόφαση ΙΒ΄ Κατανομής (μηνός Δεκεμβρίου) έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.12.2023 Αρ. Πρ. 108159 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12.12.2023 Αρ. Πρ. 107399 Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104749 Κατανομή ποσού 21.000.000,00€, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104754 Κατανομή ποσού 31.000.000,00€, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 9 του ν.2880/01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.12.2023 Αρ. Πρ. 104277 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.12.2023 Αρ. Πρ. 104535 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.11.2023 Αρ. Πρ. 103155 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ως τακτική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.11.2023 Αρ. Πρ. 103036 Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102124 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32254/12.4.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Ο46ΜΤΛ6-Ο9Κ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102138 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102161 Τροποποίηση της υπ. αρ. 12171/15.2.2023 (ΑΔΑ: 65ΚΞ46ΜΤΛ6-ΤΔ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 4 113
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ